Content
Netgraf CMS

Regulamin Promocji - Projekt indywidualny grafiki sklepu 30% taniej

REGULAMIN PROMOCJI

"Projekt indywidualny grafiki sklepu 30% taniej"


I. Definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator - Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39A, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Organizator”).

b) Uczestnik - Promocja adresowana jest do osób pełnoletnich. Osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie poniższe warunki:
- zarejestrowała usługę Sellingo.pl przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania niniejszej promocji;
- zdecydowała się na zawarcie umowy oraz realizację i wdrożenie projektu graficznego przez firmę Grupa eSprzedaż lub jednego z jej partnerów w trakcie trwania umowy wyrażając taką chęć w mailu przesłanym na adres biuro@esprzedaz.com;

c) Sellingo, sklep Sellingo, usługa Sellingo.pl - Internetowy sklep abonamentowy w oprogramowaniu Sellingo, który można założyć/zarejestrować na stronie https://sellingo.pl

d) Pakiet abonamentowy - Jeden z planów abonamentowych opisanych na stronie https://sellingo.pl/cennik#!plany-abonamentowe

e) Pakiet graficzny - Jeden z czterech pakietów opisanych na stronie https://sellingo.pl/cennik#!pakiety-graficzne


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania Promocji.

2.2. Zasady korzystania z usług esprzedaz.com, świadczonych przez Organizatora, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie: https://esprzedaz.com/regulamin


III. Dostępność Promocji

3.1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Promocja trwa od 23.11.2018 do 26.11.2018, do godziny 23:59.

3.3. Niniejsza Promocja skierowany jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b)


IV. Udział w Promocji

4.1. Promocja obowiązuje w momencie, kiedy Uczestnik w trakcie trwania promocji wyrazi chęć podpisania umowy z Organizatorem lub jednym z jego partnerów (lista partnerów https://esprzedaz.com/partnerzy) na stworzenie indywidualnej grafiki sklepu Sellingo.pl w wybranym przez siebie pakiecie graficznym w trakcie trwania promocji. Dzięki promocji Uczestnik otrzyma 30% zniżki od finalnej wyceny przygotowanej wg. wytycznych określonych w briefie przez Uczestnika promocji. Brief dostępny jest na stronie https://goo.gl/forms/cOBdVrVvFb0MTQLm2 - wyrażenie chęci skorzystania z promocji lub wypełnienie briefu nie zobowiązuje Uczestnika w żaden sposób do podpisania umowy i przystania na warunki wyceny przesłanej przez Organizatora, lub jego partnera.


V. Dane osobowe

5.1. Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39A, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego Promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39A, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Promocji samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania, jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.


VI. Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

6.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia niniejszej Promocji.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania niniejszego Promocji oraz 30 dni po jego zakończeniu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://esprzedaz.com/regulamin-promocji-projekt-indywidualny-grafiki-sklepu-30-taniej w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Kontakt
  • telefon: 123 450 773
facebook youtube status webinar