Content
Netgraf CMS

REGULAMIN PROMOCJI "Promocyjne ceny Pakietów Graficznych"

Skorzystaj z rabatów na pakiety graficzne i stwórz nowy, lepszy wygląd swojego sklepu internetowego! Promocja jest dedykowana klientom Sellingo, którzy podpiszą umowę na stworzenie przez Grupę eSprzedaż dedykowanej grafiki według jednego z czterech planów cenowych, w terminie 16-30.11.2021 oraz spełnią warunki wskazane w niniejszym Regulaminie.


REGULAMIN PROMOCJI

"Promocyjne ceny Pakietów Graficznych"


I. Definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator - Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Organizator”).

b) Uczestnik - Promocja adresowana jest do klientów eSprzedaz.com, tj. pełnoletnich przedsiębiorców, którzy zarejestrowali się w Panelu eSprzedaż i jako klient Organizatora zarejestrują i opłacą usługę Sellingo w okresie trwania niniejszej promocji. Osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie warunki:

- zarejestrowała sklep Sellingo.pl w okresie trwania Promocji lub ma zarejestrowany sklep w Sellingo.pl;

- podpisała umowę na stworzenie indywidualnej grafiki sklepu Sellingo.pl w okresie trwania promocji

c) sklep Sellingo, usługa Sellingo.pl - internetowy sklep abonamentowy w oprogramowaniu Sellingo, który można założyć/zarejestrować na stronie https://sellingo.pl

d) Pakiet graficzny - Jeden z planów cenowych opisanych na stronie https://sellingo.pl/pakiety-graficzne 

e) Cennik promocyjny - Załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania Promocji.

2.2. Zasady korzystania z usług esprzedaz.com, świadczonych przez Organizatora, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie: https://esprzedaz.com/regulaminIII. Dostępność Promocji

3.1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Promocja trwa od 16.11.2021 do 30.11.2021, do godziny 23:59.

3.3. Niniejsza Promocja skierowany jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b


IV. Udział w Promocji

4.1. Skorzystanie z Promocji następuje w momencie kiedy Uczestnik podpiszę umowę z Organizatorem na stworzenie indywidualnego projektu graficznego sklepu Sellingo.pl w trakcie trwania promocji, będzie mógł wtedy skorzystać z przysługujących mu zniżek.


V. Dane osobowe

5.1. Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-618 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego Promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-618 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Promocji samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.VI. Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

6.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia niniejszej Promocji.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania niniejszego Promocji oraz 30 dni po jego zakończeniu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://esprzedaz.com/regulamin-promocji-promocyjne-ceny-pakietow-graficznych w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

6.7. Regulamin wchodzi w życie 16.11.2021.


Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar