Content
Netgraf CMS

Regulamin Promocji - Sellasist WMS przez 3 miesiące za darmo (27.12-27.01)

REGULAMIN PROMOCJI


„Promocja – Sellasist WMS przez 3 miesiące za darmo”

Skontaktuj się z nami w celu włączenia aplikacji do obsługi magazynu i zamówień – Sellasist WMS w dniach 27.12.2022-27.01.2023, a otrzymasz pierwsze trzy miesiące korzystania z aplikacji gratis. I. Definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator – Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Organizator”).

b) Uczestnik – osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie poniższe warunki:

- zarejestrowała usługę płatną Sellasist.pl przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania niniejszej promocji;

- wyraziła chęć i skontaktowała się z Biurem Obsługi Klienta w celu włączenia aplikacji Sellasist WMS w trakcie trwania niniejszej promocji.

Promocja adresowana jest do osób pełnoletnich.

c) Sellasist, usługa Sellasist.pl – oprogramowanie w pakiecie darmowym lub abonamentowym, umożliwiające obsługę i zarządzanie wielokanałową sprzedażą.  Usługę można założyć na stronie https://sellasist.pl/ 

d) Aplikacja Sellasist WMS, Sellasist WMS, Tryby Sellasist WMS – kompatybilna z Sellasist.pl aplikacja do obsługi magazynu i zamówień, która składa się z poszczególnych Trybów i jest dostępna w dwóch wariantach:

- Tryby zbierania i pakowania zamówień (dalej jako „Tryb zbierania i pakowania”) - służą do sprawniejszej obsługi i wysyłki zamówień, ich łączny koszt to 50 zł netto za miesiąc dla 1 użytkownika. Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się na stronie: https://sellasist.pl/aplikacja-do-obslugi-zamowien

- Pełna aplikacja Sellasist WMS (dalej jako „Wszystkie Tryby”) - optymalizuje i kontroluje procesy związane z obsługą i zarządzaniem magazynem oraz zamówieniami. Zawiera: Tryby przyjęcia i rozlokowania dostawy, Tryb przesunięć magazynowych, Tryby zbierania i pakowania zamówień, Tryb przyjęcia zwrotów i reklamacji, Tryb inwentaryzacji magazynu, Tryb sprzedaży bezpośredniej. Łączny koszt wszystkich Trybów dla 1 użytkownika to 100 zł netto za miesiąc. Więcej informacji na temat aplikacji znajduje się na stronie: https://sellasist.pl/aplikacja-do-obslugi-magazynu-i-zamowien

Aplikacja jest do pobrania w sklepie Google Play, ale dostęp do systemu przyznaje wyłącznie Organizator. Aby włączyć usługę, należy zgłosić się bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za wdrożenie systemu: Paweł Ciesielski, p.ciesielski@esprzedaz.com

e) Pakiet abonamentowy, Abonament Sellasist.pl – abonament elastyczny uzależniony od liczby zamówień i aktywnych ofert; opisany na stronie: https://sellasist.pl/cennik

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania Promocji.

2.2. Zasady korzystania z usług esprzedaz.com, świadczonych przez Organizatora, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie: https://esprzedaz.com/regulamin

2.3. Promocja pozwala otrzymać trzy miesiące korzystania z aplikacji WMS w wariancie Tryb zbierania i pakowania bądź Wszystkie tryby całkowicie bezpłatnie, niezależnie od liczby zgłoszonych stanowisk. 

Przykład: Jeżeli Uczestnik promocji zdecyduje się na włączenie Trybu zbierania i pakowania dla 2 użytkowników, koszt aplikacji Sellasist WMS wyniesie 0 zł przez trzy miesiące. Za czwarty i kolejny miesiąc korzystania z Sellasist WMS Uczestnik będzie musiał zapłacić 100 zł netto dodatkowo do abonamentu Sellasist.pl. 

Przykład: Jeżeli Uczestnik promocji zdecyduje się na włączenie Wszystkich trybów dla 4 użytkowników, koszt aplikacji Sellasist WMS wyniesie 0 zł przez trzy miesiące. Za czwarty i kolejny miesiąc korzystania z Sellasist WMS Uczestnik będzie musiał zapłacić 400 zł netto dodatkowo do abonamentu Sellasist.pl. 

 

III. Dostępność Promocji

3.1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Promocja trwa od 27.12.2022 do 27.01.2023, do godziny 23:59.

3.3. Niniejsza Promocja skierowana jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b).

3.4. Promocja dostępna jest wyłącznie dla Pakietu abonamentowego Sellasist.pl.

3.5. Promocja nie uwzględnia zobowiązania czasowego na korzystanie z aplikacji Sellasist WMS. Oznacza to, że po każdym miesiącu Uczestnik może wyrazić chęć wyłączenia aplikacji, aby nie płacić za usługę Sellasist WMS. 

3.6. Włączona usługa Sellasist WMS zobowiązuje uczestnika do płatności za nią po okresie obowiązywania płatności. 

 

IV. Udział w Promocji

4.1. Należy wyrazić pisemną wolę włączenia aplikacji Sellasist WMS, wysłaną pod adres: p.ciesielski@esprzedaz.com w dniach obowiązywania promocji. 

4.2. Organizator zobowiązany jest udostępnić Uczestnikowi Sellasist WMS do samodzielnej konfiguracji w ciągu 1-4 dni roboczych.

4.3. W ramach usługi Sellasist.pl dostępna jest możliwość skorzystania z bezpłatnego szkolenia i wdrożenia aplikacji Sellasist WMS. Wdrożenie Sellasist WMS oraz szkolenie z funkcji systemu następuje po uprzednim umówieniu się z osobą odpowiedzialną za wdrożenia. Zazwyczaj termin spotkania online wyznaczany jest w ciągu 3-4 dni roboczych. Zastrzegamy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń czas oczekiwania na wdrożenie i szkolenie może się wydłużyć. 

4.2. Udział w Promocji następuje automatycznie w momencie włączenia aplikacji Sellasist WMS przez Organizatora.

 

V. Dane osobowe

5.1. Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego Promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Promocji samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania, jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.

 

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

6.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia niniejszej Promocji.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania Promocji oraz 30 dni po jej zakończeniu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://esprzedaz.com/regulamin-promocji-sellasist-wms-przez-3-miesiace-za-darmo-2712-2701 w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

6.7. Regulamin wchodzi w życie 27.12.2022.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar