Content
Netgraf CMS

Regulamin Promocji - Wakacyjny rabat na przesyłki kurierskie InPost do 5 kg

REGULAMIN PROMOCJI - WAKACYJNY RABAT NA PRZESYŁKI KURIERSKIE INPOST DO 5 KG

Oferta trwa od 1.07.2021 do 31.08.2021. 


I. Definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Usługodawca, Organizator, Organizator promocji - Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Usługodawca”).

b) Uczestnik - Promocja adresowana jest do osób pełnoletnich. Osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie poniższe warunki:
- zarejestrowała usługę Sendego.pl przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania niniejszej promocji.
- realizuje przesyłki w ramach jednego konta e-mail zarejestrowanego w Sendego.pl.

c) Sendego, Sendego.pl, usługa Sendego - usługa wysyłkowa realizowana przez firmę kurierską InPost. Usługa utrzymywana i opisana na stronie https://sendego.pl/, z której skorzystać można także w ramach innych usługi eSprzedaż tj. Sellingo.pl oraz Sellasist.pl

d) Próg rabatowy, próg cenowy, cennik progów - Jeden z progów abonamentowych opisanych w niniejszym regulaminie.

e) Pzesyłki, przesyłki zrealizowane, paczki - Przesyłki nadane za pośrednictwem Sendego.pl, których status zmienił się na zrealizowane, doręczone. Nie dotyczy przesyłek Anulowanych.

f) Cennik usług dodatkowych - Cennik dostępny na stronie https://sendego.pl/cennik.


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania Promocji.

2.2. Zasady korzystania z usług esprzedaz.com, w tym usługi Sendego, świadczonej przez Organizatora, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie: https://esprzedaz.com/regulamin oraz w regulaminie przewoźnika realizującego przesyłki nadane w Sendego.pl tj. InPost. Regulaminy przewoźnika dostępne są na stronach: https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy

2.3. Promocja pozwala otrzymać lepszy, korzystniejszy dla uczestnika promocji cennik na usługi świadczone w ramach Sendego. Udział w niniejszej promocji daje możliwość uzyskania korzystniejszych cen na przesyłki wg. opisanych w pkt. 2.4. progów rabatowych przydzielanych w zależności od liczby zrealizowanych w poprzednim miesiącu kalendarzowym przesyłek. Zmiana progów rabatowych następuje automatycznie, zmieniając się pierwszego dnia każdego miesiąca, maksymalnie o jeden próg w górę lub w dół. Oznacza to, że przekroczenie liczby przesyłek wskazanej dla kolejnego, wyższego progu, automatycznie zmieni Uczestnikowi cennik przesyłek w kolejnym miesiącu na następny próg rabatowy. Natomiast, jeżeli liczba zrealizowanych przesyłek będzie niższa od aktualnie aktywnego progu rabatowego, Uczestnik otrzyma w kolejnym miesiącu cennik z progu poprzedzającego aktualny. Zmiana progu oraz cennika potwierdzana jest w powiadomieniu wysyłanym do Uczestnika promocji na adres e-mail konta, na którym nadawane są przesyłki.

Przykład 1: Jeżeli Uczestnik promocji korzystający aktualnie z cennika progu 26-100 zrealizował 112 przesyłek w maju 2021, to w czerwcu 2021 automatycznie aktywuje mu się cennik z korzystniejszymi cenami na kolejny miesiąc. W tym przykładzie będzie to cennik z cenami wskazanymi w progu 101-200, z których Uczestnik skorzysta w czerwcu 2021.

Przykład 2: Jeżeli Uczestnik promocji korzystający aktualnie z progu 101-200 zrealizuje jedynie 20 przesyłek w czerwcu 2021, to w lipcu 2021 automatycznie aktywuje mu się cennik z cenami z progu 26-100, pomimo tego, że nadał on mniej przesyłek niż 25 w tym miesiącu skorzysta on z cennika jedynie o jeden próg niższego od tego w ubiegłym miesiącu.

Przykład 3. Za paczki kurierskie nadane w lipcu i sierpniu 2021 roku o wadze do 5 kg klient zapłaci kwotę zgodną z nową promocją. Ceny obniżone zostały proporcjonalne do progów rabatowych i ujęte zostały w cenniku. Oferta dotyczy wyłącznie przesyłek kurierskich wysłanych w dniach od 1.07.2021 do 31.08.2021 w konkretnym przedziale wagowym. Po tym terminie ceny wracają do stanu poprzedniego sprzed 1.07.2021. Promocja jest zorganizowana dzięki współpracy Sendego z dostawcą InPost. 

2.4. Progi rabatowe oraz załączniki z cennikiem im odpowiadającym:

a) 1-25 - Uczestnik zrealizował w jednym miesiącu kalendarzowym do 25 przesyłek
https://drive.google.com/open?id=16cbRbSiTSFNULuHqFhir4nyNYtPpvzSH

b) 26-100 - Uczestnik zrealizował w jednym miesiącu kalendarzowym pomiędzy 26 a 100 przesyłek
https://drive.google.com/open?id=1MHNRQ9R55Qgo9lqtvXpKQD3IAhyrHXYl

c) 101-200 - Uczestnik zrealizował w jednym miesiącu kalendarzowym pomiędzy 101 a 200 przesyłek
https://drive.google.com/open?id=1E4UKPrYZc8IvzcP98p117jiOTYJ7h13f

d) 201-400 - Uczestnik zrealizował w jednym miesiącu kalendarzowym pomiędzy 201 a 400 przesyłek
https://drive.google.com/open?id=1sxH6K9IStYrOKu4s905XRtVTm2uVTykK

e) pow. 400 - Uczestnik zrealizował w jednym miesiącu kalendarzowym powyżej 400 przesyłek
https://drive.google.com/open?id=1HUfKR3WWQ7KbFeU0Vjt7wXQvpMowmpVY


III. Dostępność Promocji

3.1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Promocja trwa od 01.07.2021 do 31.08.2021, do godziny 23:59.

3.3. Niniejsza Promocja skierowana jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b).


IV. Udział w Promocji

4.1. Udział w Promocji następuje automatycznie, w momencie nadania pierwszej przesyłki w Sendego. Uczestnik może jednak zawsze zrezygnować z udziału w promocji, wysyłając do nas taką informację na adres biuro@esprzedaz.com - Nie będzie mógł wtedy skorzystać z cenników progów rabatowych, a jedynie z cennika podanego na stronie https://sendego.pl/cennik.


V. Dane osobowe

5.1. Usługodawcą jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego Promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Usługodawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania, jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.


VI. Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawo do zmiany cen w cennikach progów wskazanych w niniejszym regulaminie promocji, oraz w cenniku usług dodatkowych w dowolnym momencie.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania niniejszego Promocji oraz 30 dni po jego zakończeniu, do wglądu w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej https://esprzedaz.com/regulamin-promocji-wakacyjny-rabat-na-przesylki-kurierskie-inpost-do-5-kg w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar