REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO I USŁUG ESPRZEDAZ.COM

PORTAL USŁUG DLA SPRZEDAWCÓW


Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://esprzedaz.com oraz pod adresami internetowymi poszczególnych usług dostępnych w serwisie (dalej jako: „eSprzedaż”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

eSprzedaż powstał z myślą o sprzedawcach internetowych, aukcyjnych i nie tylko. W Serwisie Internetowym znajdziesz usługi i narzędzia kompleksowo uzupełniające i wspierające sprzedaż online. Wszystkie usługi zostały starannie zaprojektowane z myślą o początkujących sprzedawcach, tak więc każdy, nawet ten, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z e-commerce da sobie radę. Natomiast wszyscy doświadczeni sprzedawcy, tym bardziej docenią estetykę oraz efektywność usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego oraz dostarczanych za jego pośrednictwem usług. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z eSprzedaż, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i usług, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół eSprzedaż1. O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest ŁUKASZ SADŁOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GRUPA ESPRZEDAŻ ŁUKASZ SADŁOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Usługodawca”).


2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Usług dostępny na stronach Serwisu Internetowego oraz na stronach poszczególnych Usług.

 2. PANEL ESPRZEDAŻ, SYSTEM ESPRZEDAŻ – Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym; elektroniczna platforma dostępna poprzez Serwis Internetowy umożliwiająca Usługobiorcy za pomocą swoich funkcjonalności między innymi korzystanie z Usług i innych narzędzi, dokonywanie płatności oraz edytowanie swoich danych. Panel eSprzedaż oznaczony jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem i stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym oraz o korzystaniu z Usług. Szczegółowy opis funkcjonalności, narzędzi i usług dostępnych w ramach Panel eSprzedaż oraz w ramach Usług, które mogą być zintegrowane z Panelem eSprzedaż wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 3. DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, narzędzi, działania i elementów Serwisu Internetowego oraz Usług dostępny na stronach Serwisu Internetowego pod adresem internetowym https://esprzedaz.com/dokumentacja

 4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 5. KURIER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną umowy przewozu i wskazany Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania zlecenia. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje umowę przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.

 6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Usług i Serwisu Internetowego.

 8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ESPRZEDAŻ – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://esprzedaz.com, jego subdomenami oraz pod adresami internetowymi poszczególnych Usług dostępnych w Serwisie.

 9. USŁUGA, USŁUGI – wszelkie Usługi Elektroniczne i inne usługi, w tym usługi pośrednictwa, dostępne w Serwisie Internetowym świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Dokumentacji. Szczegółowy opis funkcjonalności, narzędzi i usług dostępnych w ramach Usług wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

 11. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

 12. USŁUGODAWCA – ŁUKASZ SADŁOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ SADŁOWSKI GRUPA ESPRZEDAŻ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

 13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy jest platformą Usług dla Usługobiorców zajmujących się sprzedażą internetową. Serwis za pomocą swoich Usług kompleksowo uzupełnia i wspiera prowadzenia sprzedaży internetowej przez jego Usługobiorców.

 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z eSprzedaż w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, z Dokumentacją oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Serwisu w celach bezprawnych.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.


4. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Korzystać z Usług dostępnych w Serwisie Internetowym na warunkach wskazanych w Regulaminie może Usługobiorca.

 2. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi bez wad.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem, z Dokumentacją oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Usług w celach bezprawnych. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Serwisu Internetowego Panel eSprzedaż oraz inne Usługi wskazane szczegółowo w Regulaminie.

     1. Panel eSprzedaż stanowi główną Usługę Elektroniczną Serwisu Internetowego za pomocą której możliwe jest korzystanie z pozostałych Usług Serwisu – Panel eSprzedaż stanowi elektroniczną platformę dostępną poprzez Serwis Internetowy umożliwiającą Usługobiorcy za pomocą swoich funkcjonalności między innymi korzystanie z Usług, ich integrację z Panelem eSprzedaż, korzystanie z innych narzędzi, dokonywanie płatności oraz edytowanie swoich danych.

     2. Poza Panelem eSprzedaż Usługodawca świadczy także inne Usługi, w tym Usługi Elektroniczne oraz usługi pośrednictwa. W ramach innych Usług dostępne są:

      1. Usługa sellingo.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy założenie sklepu internetowego (dalej jako „Sellingo”). Sellingo jest skierowana tylko do Usługobiorców niebędących konsumentami;

      2. Usługa sellasist.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy zarządzanie i obsługę jego sprzedaży w serwisach internetowych allegro.pl, ebay.com (uwzględniając także lokalne domeny serwisu ebay.com) oraz w sklepach internetowych Usługobiorcy założonego w ramach Usługi Sellingo (dalej jako „Sellasist”); Sellasist jest skierowana tylko do Usługobiorców niebędących konsumentami;

      3. Usługa fotolister,pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy stworzenie galerii zdjęć i jej hosting na serwerze Usługodawcy (dalej jako „Fotolister”);

      4. Usługa sellbooster.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy stworzenie panelu z miniaturkami odsyłającymi do innych transakcji (aukcji) Usługobiorcy w ramach serwisu internetowego allegro.pl (dalej jako: „Sellbooster”);

      5. Usługa aleszablony.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy stworzenie szablonu transakcji (aukcji) Usługobiorcy do wykorzystania w ramach serwisu internetowego allegro.pl (dalej jako: „Aleszablony”);

      6. Usługa sendego.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy nadawanie przesyłek kurierskich oraz paczkomatowych.

      7. Usługa grafido.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy stworzenie szablonu graficznego, banneru, miniaturki, katalogu lub innej grafiki (dalej jako: „Grafido”).

      8. Usługa edytor-aukcji.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy edycję kodu HTML (dalej jako: „Edytor-Aukcji”).

      9. Usługa zmienaukcje.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy masową zmianę treści w jego trwających transakcjach (aukcjach) w serwisie internetowym Allegro.pl (dalej: „Masowa Zmiana Treści”);

      10. Usługa domena - usługa pośrednictwa w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a właściwym rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu ofert rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia nazwy domeny za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, przekazanie dokonanego na stronie internetowej Serwisu zamówienia do właściwego rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji nazwy domeny. Usługodawca świadczy swoją usługę pośrednictwa w ramach usługi dostarczanej przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin (dalej jako: „Domena”);

      11. Usługa serwer - Usługa hostingu polegająca na udostępnianiu Usługobiorcy przestrzeni dyskowej oraz narzędzi służących do administrowania nią (dalej jako „Serwer”);

 5. Szczegółowy opis funkcjonalności, parametrów, narzędzi i usług dostępnych w ramach Usług oraz sposobu korzystania z nich wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Usług dodatkowo zakres funkcjonalności, parametrów i narzędzi danej funkcjonalności lub Usługi oraz okres korzystania z niej określa wybrany przez Usługobiorcę plan cenowy wskazany w Cenniku.

 6. Usługi dostępne są zarówno z Panelu eSprzedaż (po zalogowaniu), jak i pod adresami internetowymi poszczególnych Usług wskazanymi powyżej w pkt. 4 ust. 4 ppkt. b).

 7. Rozpoczęcie korzystania z danej Usługi możliwe jest zarówno z Panelu eSprzedaż (po zalogowaniu), jak i pod adresami internetowymi poszczególnych Usług wskazanymi powyżej w pkt. 4 ust. 4 ppkt. b). Utworzenie konta pod adresami internetowymi poszczególnych Usług oznacza założenie konta Usługobiorcy w Panelu eSprzedawcy. Szczegółowe warunki rozpoczęcia korzystania z danej Usługi wskazane są w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 8. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług może być odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku. Każda odpłatna Usługa dostępna w Serwisie Internetowym posiada własny Cennik, który określa w szczególności wysokość opłaty za korzystanie z danej Usługi, plany cenowe oraz zakres funkcjonalności i parametrów Usługi oraz okres korzystania z Usługi dostępny w ramach danego planu cenowego wskazanego w Cenniku. Zmiany w Cenniku nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian w Cenniku, w szczególności zmiany Cennika nie będą miały wpływu na już realizowane lub wykonane odpłatne Usługi lub ich odpłatne wersje, z których korzysta Usługobiorca.

 9. W przypadku istnienia planów cenowych w Cenniku danej Usługi Usługobiorca w dowolnym momencie korzystania z Usługi ma możliwość przejścia na wyższy plan cenowy, co skutkuje proporcjonalnym skróceniem okresu korzystania z wyższego planu cenowego. W przypadku upływu odpłatnego okresu korzystania z Usługi i braku jego przedłużenia przez Usługobiorcę, Usługa jest zawieszana – jej dalsza realizacja możliwa jest po uprzednim kontakcie z Usługodawcą. W przypadku Usługi Aleszablony jest ona automatycznie dalej realizowana w ramach nieodpłatnej wersji tej Usługi.

 10. Cennik w zależności od rodzaju Usługi dostępny jest zarówno z Panelu eSprzedaż (po zalogowaniu), jak i pod adresami internetowymi poszczególnych Usług wskazanymi powyżej w pkt. 4 ust. 4 ppkt. b) oraz w każdym wypadku na stronie Serwisu Internetowego w momencie wyrażenia chęci rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z odpłatnej wersji danej Usługi.

 11. Usługobiorca w zależności od rodzaju Usługi może dokonać płatności korzystając z uprzednio dokonanej przedpłaty w ramach wirtualnego portfela Usługobiorcy dostępnego w ramach Panelu eSprzedaż lub dokonując każdorazowo przedpłaty tytułem wybranej odpłatnej Usługi lub wybranego jej planu cenowego zgodnie z informacjami podanymi na stronie Serwisu Internetowego. Rodzaj płatności jest każdorazowo określony w Cenniku. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności służące zasileniu wirtualnego portfela lub dokonania każdorazowej przedpłaty:

  1. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu TPay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

 12. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Serwisu lub Usług następuje po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę zgodnie z Cennikiem. Aktywacja odpłatnych funkcjonalności Serwisu lub Usług dokonywana jest przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania płatności przez Usługodawcę (w przypadku płatności za pomocą środków z wirtualnego portfela następuje to automatycznie z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi, w przypadku płatności każdorazową przedpłatą następuje to z chwilą uznania konta rozliczeniowego Usługodawcy w serwisie TPay.com). Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba że Cennik stanowi inaczej. Usługodawca informuje Usługobiorcę o upływie odpłatnego okresu korzystania z Usługi przed jego upływem (na 30, 7, 3 i 1 dzień przed upływem okresu).

 13. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług:

  1. Usługi oraz ich wersje nieodpłatne świadczone są przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony i mogą one ulec wypowiedzeniu na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. Usługi oraz ich wersje odpłatne świadczone są przez okres korzystania z Usługi dostępny w ramach danego planu cenowego wskazanego w Cenniku.

  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi zawartej na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@esprzedaz.com lub pisemnie na adres: ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy okres wypowiedzenia.

  4. W wypadku Usługobiorców będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi zawartą na czas nieoznaczony, jedynie z ważnych przyczyn, to jest:

   1. gdy taki Usługobiorca bezprawnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej dwukrotnym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);

   2. gdy taki Usługobiorca nie korzysta z Usługi przez okres co najmniej 365 dni (nie korzystanie oznacza nielogowanie się do swojego Panelu ESprzedaż). Umowa o świadczenie Usługi w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Usługodawca informuje Usługobiorcę o upływie rocznego okresu niekorzystania z Usługi przed jego upływem (na 30, 7, 3 i 1 dzień przed upływem okresu).

   3. W przypadku wypowiedzenia Usługobiorcy umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca może odmówić takiemu Usługobiorcy ponownego zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

  5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.


5. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Usługobiorcy korzystający z Usług zobowiązany jest nie usuwać oznaczeń Usługodawcy (w tym logo, reklam), w szczególności w przypadku Usługi Aleszablony Usługobiorca zobowiązuje się nie usuwać ze stopki wygenerowanego za pomocą Usługi szablonu logo Usługodawcy.

 2. Korzystanie z Usług Sellasist oraz Sellingo przez Usługobiorcę nie może naruszać odrębnych regulaminów serwisów internetowych allegro.pl oraz ebay.com (uwzględniając także lokalne domeny serwisu ebay.com).

 3. Z Usług Sellingo i Sellasist mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy niebędący konsumentami.

 4. Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Usługi Sendego zgodnie z regulaminem Kuriera - dostępnym pod adresem internetowym:
  https://www.dhlparcel.pl/content/dam/dhlparcel/pl/downloads/dhl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf oraz https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy

  1. W ramach Usługi Sendego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w złożeniu zlecenia przez Usługobiorcę Kurierowi i zawarciu umowy przewozu pomiędzy Usługobiorcą i Kurierem.

  2. Kurierami dostępnymi w Sendego są spółka DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: 02-823 Warszawa, ul. Osmańska 2), REGON: 012005407, NIP: 5270022391, numer KRS 0000047237 oraz InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624

  3. Usługobiorca obowiązany jest podać dane dotyczące przesyłki zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie przez Usługobiorcę wymiarów, wagi lub innych danych niezgodnych ze stanem faktycznym może rodzić po stronie Usługobiorcy obowiązek zapłaty dodatkowych kosztów zgodnie z regulaminem i cennikiem Usługodawcy, chyba że podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym jest następstwem okoliczności, za które Usługobiorca odpowiedzialności nie ponosi.

  4. Składane zlecenie przez Usługobiorcę powinno być zgodne z regulaminem Kuriera. W przypadku braku zgodności Kurier może odmówić lub wstrzymać realizację zlecenia zgodnie ze swoim regulaminem Kuriera. W takim wypadku Usługobiorca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurierem celem ustalenia dalszej procedury realizacji umowy przewozu zgodnie z regulaminem Kuriera. Usługodawca w ramach Usługi Sendego zapewnia Usługobiorcy niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji umowy przewozu.

  5. Umowa przewozu zawierana jest między Usługobiorcą i Kurierem za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w zleceniu, niniejszym Regulaminie oraz regulaminie Kuriera. Przedmiotem umowy przewozu zawieranej między Usługobiorcą, a Kurierem są wybrane przez Usługobiorcę w zleceniu usługi dotyczące przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) świadczone przez Kuriera i wykonywane w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Przewoźnik obowiązany jest wykonać umowę przewozu bez wad.

  6. Termin realizacji umowy przewozu jest zgodny z regulaminem Kuriera.

  7. Korzystanie z Usługi Sendego jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne Kurierowi tytułem zawartej umowy przewozu, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z regulaminem i cennikiem Kuriera mogące powstać w wyniku podania przez Usługobiorcę danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.

  8. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Sendego obowiązany jest Usługobiorca.

  9. Usługobiorca obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Sendego przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).

  10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kuriera względem Usługobiorcy tytułem umowy przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w regulaminie Kuriera.

 5. W przypadku Usługi Domena Usługodawca świadczy swoją usługę pośrednictwa w ramach usługi dostarczanej przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin (dalej jako: „Domena”). Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Usługi Domena zgodnie z regulaminami pośrednika Usługodawcy – spółki AZ.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin dostępnymi pod adresem internetowym https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/ .

 6. W przypadku Usługi Grafido Usługobiorca będzie miał możliwość zamówienia u Usługodawcy wydruku

 7. Usługa Grafido umożliwia Usługobiorcy dodatkowo zamówienie wydruku stworzonego przez Usługobiorcę za pomocą Grafido szablonu graficznego, banneru, miniaturki, katalogu lub innej grafiki na warunkach określonych w Dokumentacji i na stronie Serwisu w ramach Usługi Grafido.


6. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@esprzedaz.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa), za pośrednictwem których Usługobiorca może wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z eSprzedaż.


7. PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS - distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa w pkt. 7 ust. 1 oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

 4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych odpowiednim, co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

 6. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.


8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO I USŁUG

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@esprzedaz.com lub pisemnie na adres: ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa.

 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


9. OPIEKA TECHNICZNA

 1. Usługodawca zapewnia swoim Usługobiorcom dostęp do opieki technicznej w zakresie świadczonych przez niego Usług na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

 2. Opieka techniczna dostępna jest dla Usługobiorców posiadających opłacony dostęp do dowolnej odpłatnej Usługi w Serwisie Internetowym.

 3. Zakres opieki technicznej obejmuje pomoc w usuwaniu i naprawianiu błędów występujących przy działaniu Usług. Z zakresu opieki technicznej wyłączone są jednak elementy Usługi, które podlegały samodzielnemu modyfikowaniu przez Usługobiorcę, takie jak np. zmiany w szablonach graficznych w ramach Usługi Grafido.

 4. Usługobiorca dokonuje zgłoszenia powstałych błędów za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Panelu eSprzedaż. W przypadku zgłoszenia dokonanego w dni wolne od pracy uznaje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 9:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

 5. Dla potrzeb obsługi opieki technicznej definiuje się następujące kategorie błędów:

  1. błąd główny – skutkujący niedostępnością Usługi lub jej głównej funkcji dla większości Usługobiorców,

  2. błąd istotny – skutkujący niedostępnością Usługi lub części jej funkcji dla grupy obejmującej co najmniej 20 % Usługobiorców,

  3. błąd normalny – każdy inny błąd nie objęty pkt. a i b

  4. błąd fikcyjny – błąd nieistniejący zgłoszony przez Usługobiorcę,

  5. błąd niewłaściwy – błąd nieprawidłowo zakwalifikowany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu zgłoszenia.

 6. Usługobiorca dokonuje kwalifikacji błędu do jednej z kategorii określonych w pkt. 9 ust. 5 ppkt a-c z chwilą jego zgłaszania, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dokonana kwalifikacja podlega weryfikacji co do poprawności przez Usługodawcę.

 7. Dla potrzeb określenia zasad sprawowania opieki technicznej, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu Usługodawca określa następujące kategorie czynności:

  1. ominięcie błędu - zmniejszenie stopnia jego uciążliwości lub doraźna naprawa jego negatywnych konsekwencji,

  2. likwidacja błędu - usunięcie rzeczywistej przyczyny występowania błędu.

 8. W ramach opieki technicznej Usługodawca świadczy następujące czynności z zakresu opieki technicznej:

  1. ominięcie błędów głównych i istotnych w czasie 48 godzin od dokonania zgłoszenia,

  2. likwidacja błędów głównych i istotnych w czasie 72 godzin od dokonania zgłoszenia,

  3. likwidacja innych błędów i usterek w czasie 20 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.

 9. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczący opieki technicznej nie narusza postanowień Regulaminu dotyczących postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 8 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość według własnego wyboru korzystania z opieki technicznej lub postępowania reklamacyjnego.


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@esprzedaz.com .

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR DLA KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


12. PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO I USŁUG

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego lub jego Usług jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w ich ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu oraz Usługom obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy i Usługi należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Usług lub Dokumentacji, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub Usługi, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowy i jego Usług nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego oraz Usług. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach oraz w celach wskazanych w Regulaminie i Dokumentacji – niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego oraz jego Usług w sposób oraz przez okres zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

 5. Udzielenie licencji może być odpłatne na zasadach zawartych w Cenniku.

 6. Udzielenie licencji następuje na okres korzystania z Serwisu Internetowego lub jego Usług. W przypadku Usług odpłatnych okres, na który zostaje udzielona licencja, określa Cennik.

 7. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Serwisu Internetowego lub jego Usług jako całości oraz ich poszczególnych elementów. Usługobiorca może korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług jedynie do własnych celów, w przypadku Usługobiorców nie będących konsumentami do celów własnej działalności gospodarczej – zgodnie z Regulaminem i Dokumentacją.


13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

 2. Usługobiorca niebędący konsumentem obowiązany jest uzupełnić oraz na bieżąco aktualizować swoje dane w ramach Panelu eSprzedaż lub danej Usługi o dane prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności o numer NIP oraz nazwę firmy.

 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem lub zaprzestanie przez niego z korzystania z odpłatnych Usług Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 5. Usługobiorca niebędący konsumentem wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 6. Usługodawca jest uprawniony ujawnić fakt świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy niebędącego konsumentem i umieścić go na swojej liście referencyjnej wraz z oznaczeniem (logo) takiego Usługobiorcy.

 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 8. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną oraz zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego lub Usług, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 9. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.


14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez eSprzedaż zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół eSprzedaż

15. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

ŁUKASZ SADŁOWSKI GRUPA ESPRZEDAŻ
ul. Wilanowska 39a, 05-075 Warszawa
biuro@esprzedaz.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.