REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
ESPRZEDAZ.COM


Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://esprzedaz.com (dalej jako: „eSprzedaz.com”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

eSprzedaz.com powstał z myślą o sprzedawcach internetowych, aukcyjnych i nie tylko. W Serwisie Internetowym znajdziesz usługi i narzędzia kompleksowo uzupełniające i wspierające sprzedaż online. Wszystkie usługi zostały starannie zaprojektowane z myślą o początkujących sprzedawcach, tak więc każdy, nawet ten, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z e-commerce, da sobie radę. Natomiast wszyscy doświadczeni sprzedawcy tym bardziej docenią estetykę oraz efektywność usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego oraz dostarczanych za jego pośrednictwem usług. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z eSprzedaz.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i usług, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół eSprzedaz.com

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem eSprzedaz.com jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ SADŁOWSKI GRUPA ESPRZEDAŻ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490, adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com oraz numer telefonu kontaktowego: 123-450-772 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  a. ABONAMENT – model rozliczeń między Usługobiorcą a Usługodawcą, w którym dostęp do odpłatnych Usług następuje w zamian za cykliczną opłatę, wnoszoną przez Usługobiorcę z góry, na początku przyjętego okresu rozliczeniowego.
  b. ABONAMENT ELASTYCZNY – rodzaj Abonamentu między Usługobiorcą a Usługodawcą, w którym Usługobiorca nie ma wpływu na wybór pakietu (progu cenowego) dla świadczonych Usług. Pakiet dostosowuje się automatycznie z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym do limitów osiągniętych przez Usługobiorcę w poprzednim okresie rozliczeniowym.
  c. ABONAMENT TRADYCYJNY – rodzaj Abonamentu, w którym Usługobiorca samodzielnie decyduje o wyborze pakietu (progu cenowego) dla świadczonych Usług.
  d. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Usług dostępny na stronach Serwisu Internetowego oraz na stronach poszczególnych Usług.
  e. DOKUMENTACJA – funkcjonalny opis narzędzi i Usług, ich działania i elementów Serwisu Internetowego dostępny na stronach Serwisu Internetowego pod adresem internetowym https://esprzedaz.com/dokumentacja.
  f. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  g. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług eSprzedaz.com nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  h. KURIER – podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy będący stroną umowy przewozu i wskazany w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego w trakcie składania zlecenia przewozu w ramach Usługi Sendego. Kurier każdorazowo zawiera i realizuje umowę przewozu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
  i. USŁUGA, USŁUGI – wszelkie usługi, w tym (1) Usługi Elektroniczne; (2) treści cyfrowe lub usługi cyfrowe pozwalające na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej bądź inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej; oraz (3) usługi niebędące Usługami Elektronicznymi ani usługami cyfrowymi, np. usługi pośrednictwa; – dostępne w Serwisie Internetowym i świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach wskazanych w Regulaminie oraz w Dokumentacji. Szczegółowy opis funkcjonalności, narzędzi i świadczeń dostępnych w ramach Usług wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  j. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  k. PANEL ESPRZEDAŻ, SYSTEM ESPRZEDAŻ – Usługa Elektroniczna, elektroniczna platforma dostępna poprzez Serwis Internetowy umożliwiająca Usługobiorcy za pomocą swoich funkcjonalności między innymi korzystanie z Usług i innych narzędzi, dokonywanie płatności oraz edytowanie swoich danych. Panel eSprzedaż stanowi oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności przypisanych do Usługobiorcy i dostępnych w systemie teleinformatycznym eSprzedaz.com, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym oraz o korzystaniu z Usług. Szczegółowy opis funkcjonalności, narzędzi i usług dostępnych w ramach Panel eSprzedaż oraz w ramach Usług, które mogą być zintegrowane z Panelem eSprzedaż, wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.
  l. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  m. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Usług eSprzedaz.com jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  n. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
  o. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ESPRZEDAZ.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://esprzedaz.com wraz z jego subdomenami oraz pod adresami internetowymi poszczególnych Usług dostępnych w Serwisie.
  p. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego oraz Usług Elektronicznych.
  q. USŁUGODAWCA – Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ SADŁOWSKI GRUPA ESPRZEDAŻ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490, adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com oraz numer telefonu kontaktowego: 123-450-772.
  r. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

2.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Serwis Internetowy jest platformą Usług dla Usługobiorców zajmujących się sprzedażą internetową. Serwis za pomocą swoich Usług kompleksowo uzupełnia i wspiera prowadzenia sprzedaży internetowej przez jego Usługobiorców.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z eSprzedaz.com w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, Dokumentacją oraz niniejszym Regulaminem, a także w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Serwisu w celach bezprawnych. Usługobiorca obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 3. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z systemu teleinformatycznego eSprzedaz.com: (1) dowolne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, które potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) dowolna przeglądarka internetowa, która potrafi obsłużyć technologię HTML5, CSS3, JavaScript i połączenia szyfrowane SSL; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1366x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

 

3.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ESPRZEDAŻ.COM

 1. Korzystać z Usług na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za należyte świadczenie Usług, w tym Usług Elektronicznych.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, Cennikiem, Dokumentacją, niniejszym Regulaminem, a także w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz zakaz wykorzystywania Usług w celach bezprawnych. Usługobiorca obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).
 4. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem Serwisu Internetowego Panel eSprzedaż oraz inne Usługi wskazane szczegółowo w Regulaminie.
  a. Panel eSprzedaż stanowi główną Usługę Elektroniczną Serwisu Internetowego za pomocą której możliwe jest korzystanie z pozostałych Usług Serwisu – Panel eSprzedaż stanowi elektroniczną platformę dostępną poprzez Serwis Internetowy umożliwiającą Usługobiorcy za pomocą swoich funkcjonalności między innymi korzystanie z Usług, ich integrację z Panelem eSprzedaż, korzystanie z innych narzędzi, dokonywanie płatności oraz edytowanie swoich danych.
  i. Usługobiorca obowiązany jest uzupełnić oraz na bieżąco aktualizować swoje dane w ramach Panelu eSprzedaż, w szczególności dane wymagane do celów rozliczeniowych.
  ii. Usługobiorca obowiązany jest zapewnić, że wybrane hasło logowania do Panelu eSprzedaż jest odpowiednio złożone i nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Usługobiorcę w innych miejscach w Internecie.
  iii. Usługobiorca obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Panelu eSprzedaż w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Panelu eSprzedaż innym osobom trzecim, w tym poprzez najem lub użyczenie.
  b. Poza Panelem eSprzedaż Usługodawca świadczy także inne Usługi, w tym Usługi Elektroniczne oraz usługi pośrednictwa. W ramach innych Usług dostępne są:
  i. Usługa sellingo.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy założenie sklepu internetowego (dalej jako „Sellingo”). Sellingo jest skierowana tylko do Usługobiorców niebędących Konsumentami;
  ii. Usługa sellasist.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy zarządzanie i obsługę jego sprzedaży w serwisach internetowych allegro.pl, ebay.com (uwzględniając także lokalne domeny serwisu ebay.com) oraz w sklepach internetowych Usługobiorcy założonego w ramach Usługi Sellingo (dalej jako „Sellasist”); Sellasist jest skierowana tylko do Usługobiorców niebędących Konsumentami;
  iii. Usługa fotolister,pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy stworzenie galerii zdjęć i jej hosting na serwerze Usługodawcy (dalej jako „Fotolister”);
  iv. Usługa sendego.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy nadawanie przesyłek kurierskich oraz paczkomatowych (dalej jako: „Sendego”);
  v. Usługa grafido.pl – Usługa ta za pomocą udostępnianego przez Usługodawcę oprogramowania umożliwia Usługobiorcy stworzenie szablonu graficznego, banneru, miniaturki, katalogu lub innej grafiki (dalej jako: „Grafido”);
  vi. Usługa domena – Usługa pośrednictwa w sposób elektroniczny w procedurze zawarcia umowy pomiędzy Usługobiorcą a właściwym rejestrem w przedmiocie rejestracji lub przedłużenia nazwy domeny poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Serwisu ofert rejestrów, umożliwienie dokonania zamówienia nazwy domeny za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, przekazanie dokonanego na stronie internetowej Serwisu zamówienia do właściwego rejestru, uzyskiwanie i udzielanie informacji w zakresie procedury zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji nazwy domeny. Usługodawca świadczy swoją usługę pośrednictwa w ramach usługi dostarczanej przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin (dalej jako: „Domena”);
  vii. Usługa serwer – Usługa hostingowa polegająca na udostępnianiu Usługobiorcy przestrzeni dyskowej oraz narzędzi służących do administrowania nią (dalej jako „Serwer”).
 5. Szczegółowy opis funkcjonalności, parametrów, narzędzi i usług dostępnych w ramach Usług oraz sposobu korzystania z nich wskazany jest w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz Usług dodatkowo zakres funkcjonalności, parametrów i narzędzi danej funkcjonalności lub Usługi oraz okres korzystania z niej określa wybrany przez Usługobiorcę plan cenowy wskazany w Cenniku.
 6. Usługi dostępne są zarówno z Panelu eSprzedaż (po zalogowaniu), jak i pod adresami internetowymi poszczególnych Usług wskazanymi powyżej w pkt. 3.4 lit. b).
 7. Rozpoczęcie korzystania z danej Usługi możliwe jest zarówno z Panelu eSprzedaż (po zalogowaniu), jak i pod adresami internetowymi poszczególnych Usług wskazanymi powyżej w pkt. 3.4 lit. b). Utworzenie konta pod adresami internetowymi poszczególnych Usług oznacza założenie konta Usługobiorcy w Panelu eSprzedaz. Szczegółowe warunki rozpoczęcia korzystania z danej Usługi wskazane są w Dokumentacji oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 8. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Usług było zrozumiałe i przejrzyste dla Usługobiorców, jednak nie może zagwarantować, że Usługobiorca będzie potrafił obsługiwać samodzielnie Usługi albo że okażą się one przydatne w osiągnięciu celów oczekiwanych przez Usługobiorcę. Usługodawca udostępnia Usługi w formie, w jakiej zostały one dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień co do ich użyteczności do konkretnych zastosowań. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców będących Konsumentami (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będących również Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy właściwego prawa.
 9. W odniesieniu do Usług stanowiących treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, które są dostarczane w sposób ciągły, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Usługi, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową z Usługobiorcą, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z uzasadnionych przyczyn, tj. gdy zmiana jest niezbędna do dostosowania treści cyfrowych lub usługi cyfrowej do nowego środowiska technicznego lub do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych – oraz wyłącznie w zakresie w jakim ta przyczyna wpływa na zmianę. Wprowadzenie zmiany, o której mowa powyżej, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Konsumenta, a Usługodawca ma obowiązek poinformować Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie. Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Usługi lub korzystanie z niej, Usługodawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku (np. wiadomość e-mail) o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Prawo wypowiedzenia, o którym mowa w zadaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli Usługodawca zapewnił Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Usługi zgodnej z umową w stanie niezmienionym. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

 

4.ZASADY PŁATNOŚCI ZA USŁUGI ESPRZEDAŻ.COM

 1. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług może być odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku. Każda odpłatna Usługa dostępna w Serwisie Internetowym posiada własny Cennik, który określa w szczególności warunki Abonamentu, wysokość opłaty za korzystanie z danej Usługi, pakiety (progi cenowe) oraz zakres funkcjonalności i parametrów Usługi oraz okres korzystania z Usługi dostępny w ramach danego planu cenowego wskazanego w Cenniku. Zmiany w Cenniku nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian w Cenniku, w szczególności zmiany Cennika nie będą miały wpływu na już realizowane lub wykonane odpłatne Usługi lub ich odpłatne wersje, z których korzysta Usługobiorca.
  a. W przypadku Usług rozliczanych zgodnie z Abonamentem Tradycyjnym: jeżeli dla danej Usługi istnieją różne pakiety (progi cenowe), Usługobiorca w dowolnym momencie korzystania z Usługi ma możliwość przejścia na wyższy pakiet, co skutkuje proporcjonalnym skróceniem okresu korzystania z wyższego planu cenowego. W przypadku upływu odpłatnego okresu korzystania z Usługi i braku jego przedłużenia przez Usługobiorcę, Usługa jest zawieszana – jej dalsza realizacja możliwa jest po uprzednim kontakcie z Usługodawcą.
  b. W przypadku Usług rozliczanych zgodnie z Abonamentem Elastycznym: wysokość opłaty za Usługę obliczana jest na podstawie osiągniętych limitów korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Jeśli Usługobiorca przekroczy w ciągu okresu rozliczeniowego limity wskazane w Cenniku dla obowiązującego go pakietu (progu cenowego), Abonament automatycznie zostanie zmieniony na wyższy pakiet w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Jeśli liczba zamówień i/lub aktywnych ofert Usługobiorcy w kolejnym okresie rozliczeniowym spadnie do limitu z niższego progu cenowego Abonamentu, to analogicznie, w kolejnym miesiącu kalendarzowym, Abonament automatycznie przechodzi na niższy próg cenowy. W przypadku braku jakichkolwiek zamówień i/lub aktywnych ofert Usługobiorcy w ciągu trwania okresu rozliczeniowego, przy ustalaniu progu cenowego będzie pod uwagę brana liczba aktywnych i wystawionych ofert zewnętrznych. Jeśli płatność na początku kolejnego okresu rozliczeniowego nie zostanie wykonana, Usługobiorca ma 14 dni kalendarzowych na uregulowanie płatności, w przeciwnym przypadku Usługa zostanie zawieszona – jej dalsza realizacja możliwa będzie dopiero po opłaceniu zaległego Abonamentu. Okres, w którym Usługa była zawieszona, nie wydłuża okresu korzystania z Usługi. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych Usługobiorcy będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będącego również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta).
 2. Informacja o tym, czy danej Usługi dotyczy Abonament Tradycyjny, czy też Abonament Elastyczny, wskazana jest Usługobiorcy w Cenniku oraz Dokumentacji.
 3. Cennik w zależności od rodzaju Usługi dostępny jest zarówno z Panelu eSprzedaż (po zalogowaniu), jak i pod adresami internetowymi poszczególnych Usług wskazanymi powyżej w pkt. 3.4 lit. b) oraz w każdym wypadku na stronie Serwisu Internetowego w momencie wyrażenia chęci rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę z odpłatnej wersji danej Usługi.
 4. Usługobiorca, w zależności od rodzaju Usługi, może dokonać płatności w jeden z następujących sposobów:
  a. Płatność ręczna – Usługi opłacane są z kwoty wpłaconej uprzednio przez Usługobiorcę do wirtualnego portfela Usługobiorcy dostępnego w Panelu eSprzedaż albo dokonując każdorazowo przedpłaty tytułem wybranej odpłatnej Usługi lub wybranego jej planu cenowego zgodnie z informacjami podanymi na stronie Serwisu Internetowego.
  b. Płatność automatyczna – polega na automatycznym pobieraniu płatności z rachunku bankowego przypisanego do karty płatniczej lub kredytowej podpiętej przez Usługobiorcę do Panelu eSprzedaż na początku każdego nowego okresu rozliczeniowego dla danej Usługi. Usługobiorca, korzystając z płatności automatycznej, obowiązany jest zapewnić pozytywną autoryzację karty płatniczej lub kredytowej przez cały okres trwania zobowiązań względem Usługodawcy.
 5. Jeżeli dla danej Usługi dostępna jest płatność automatyczna, Usługobiorca może w każdej chwili zmienić płatność automatyczną na płatność ręczną i odwrotnie, korzystając z odpowiednich opcji w Panelu eSprzedaż. Rodzaj płatności jest każdorazowo określony w Cenniku dla danej Usługi. Usługobiorca może wybrać sposób płatności w momencie wyboru płatnej Usługi.
 6. Usługodawca umożliwia zasilenie wirtualnego portfela w Panelu eSprzedaż, dokonanie każdorazowej przedpłaty albo podpięcie karty do celów płatności automatycznej za pośrednictwem serwisu TPay.com. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi zewnętrzny dostawca usług płatniczych, to jest spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4 798 500,00 zł w całości opłacony.
 7. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Serwisu lub Usług następuje po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę zgodnie z Cennikiem. Aktywacja odpłatnych funkcjonalności Serwisu lub Usług dokonywana jest przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu otrzymania płatności przez Usługodawcę. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, chyba że Cennik stanowi inaczej. Usługodawca informuje Usługobiorcę o upływie odpłatnego okresu korzystania z Usługi przed jego upływem (na 30, 7, 3 i 1 dzień przed upływem okresu).
 8. Usługobiorca ma możliwość wykorzystania 30-dniowego okresu testowego dla płatnej Usługi Sellasist, w ramach którego od Usługobiorcy nie jest pobierana żadna opłata za korzystanie z Usługi. Po zakończeniu okresu testowego, Usługobiorca przechodzi na Usługę płatną – system Sellasist automatycznie wybiera właściwy pakiet na podstawie liczby zamówień i limitu ofert zewnętrznych określonych na podstawie zakończonego okresu testowego. W przypadku braku jakichkolwiek zamówień i/lub aktywnych ofert Usługobiorcy w ciągu trwania okresu testowego, wybrany zostanie pakiet w wysokości najniższego progu cenowego. Jeśli Usługobiorca w ciągu 14 dni od zakończenia okresu testowego nie dokona płatności za Usługę, świadczenie Usługi zostaje zawieszone. Okres testowy ma charakter jednorazowy i nie ulega wstrzymaniu ani przywróceniu.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie Usługobiorcy informacji o dokonanym zakupie Usługi następuje poprzez: (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu, Cennika, Dokumentacji na stronach Serwisu Internetowego przed dokonaniem zakupu, (2) potwierdzenie zakupu w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta Usługobiorcy w Panelu eSprzedaż oraz (3) wygenerowanie faktury VAT w postaci elektronicznej w Panelu eSprzedaż.

 

5.WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

 1. Usługi oraz ich wersje nieodpłatne świadczone są przez Usługodawcę przez czas nieoznaczony i mogą one ulec wypowiedzeniu na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie. Usługi oraz ich wersje odpłatne świadczone są przez okres korzystania z Usługi dostępny w ramach danego planu cenowego wskazanego w Cenniku.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi zawartej na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@esprzedaz.com lub pisemnie na adres: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy okres wypowiedzenia.
 4. W wypadku Usługobiorców będących Konsumentami (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi zawartą na czas nieoznaczony, jedynie z ważnych przyczyn, to jest:
  a. gdy taki Usługobiorca bezprawnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej dwukrotnym wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa o świadczenie Usługi w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia);
  b. gdy taki Usługobiorca nie korzysta z Usługi przez okres co najmniej 365 dni (nie korzystanie oznacza nielogowanie się do swojego Panelu eSprzedaż). Umowa o świadczenie Usługi w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). Usługodawca informuje Usługobiorcę o upływie rocznego okresu niekorzystania z Usługi przed jego upływem (na 30, 7, 3 i 1 dzień przed upływem okresu).
 5. W przypadku wypowiedzenia Usługobiorcy umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę, Usługodawca może odmówić takiemu Usługobiorcy ponownego zawarcia umowy o świadczenie Usługi.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – niebędącemu również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
  7. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę, niezależnie od jego przyczyny, następuje zawsze drogą poczty elektronicznej na adres e-mail przypisany do konta Usługobiorcy w Panelu eSprzedaż.

 

6.SZCZEGÓŁÓWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Usługobiorca korzystający z Usług, które polegają na udostępnianiu Usługobiorcy określonych treści cyfrowych, np. szablonów, wzorów lub innych materiałów należących do Usługodawcy, zobowiązany jest nie usuwać oznaczeń Usługodawcy znajdujących się na takich materiałach (w tym jego nazwy, logo, reklam). Dodatkowo, o ile dla treści cyfrowych nie określono indywidualnych warunków licencyjnych, przyjmuje się następujące warunki korzystania z nich:
  a. Prawa do treści cyfrowych, w tym także prawa autorskie w przypadku treści cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, przysługują Usługodawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
  b. Usługobiorca jest uprawniony korzystać z treści cyfrowych w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z nich dla celów określonych umową, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
  c. Korzystanie przez Usługobiorcę z treści cyfrowych możliwe jest wyłącznie dla użytku własnego Usługobiorcy, w tym w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, chyba że umowa stanowi inaczej. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień umowy: (1) Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania treści cyfrowych osobom trzecim; (2) Usługobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z treści cyfrowych; (3) Usługobiorca nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w treści cyfrowe, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z tych treści zgodnie z właściwościami danej Usługi.
  d. Korzystanie przez Usługobiorcę z treści cyfrowych Usługodawcy możliwe jest wyłącznie przez czas trwania umowy o świadczenie danej Usługi.
 2. Korzystanie z Usług Sellasist oraz Sellingo przez Usługobiorcę nie może naruszać odrębnych regulaminów serwisów internetowych Allegro.pl oraz eBay.com (uwzględniając także lokalne domeny serwisu eBay.com).
 3. Z Usług Sellingo i Sellasist mogą korzystać wyłącznie Usługobiorcy niebędący Konsumentami.
 4. Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Usługi Sendego zgodnie z regulaminem Kuriera – dostępnym pod adresem internetowym: https://inpost.pl/pl/pomoc/cenniki-i-regulaminy/regulaminy.
  a. W ramach Usługi Sendego Usługodawca świadczy usługę pośrednictwa w złożeniu zlecenia przez Usługobiorcę Kurierowi i zawarciu umowy przewozu pomiędzy Usługobiorcą i Kurierem.
  b. Kurierem dostępnym w Sendego jest InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624
  c. Usługobiorca obowiązany jest podać dane dotyczące przesyłki (np. wagę rzeczywistą, wymiary, parametry) zgodnie ze stanem faktycznym. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości odnośnie wagi rzeczywistej, wymiarów, parametrów, wybranych usług dodatkowych lub zawartości przesyłki albo jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Kuriera, Usługobiorca może zostać obciążonymi dodatkowymi kosztami zgodnie z regulaminem i cennikiem Kuriera. Opłaty dodatkowe naliczane są zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Kuriera, wybranego podczas nadania przesyłki przez Usługobiorcę. Wysokości i rodzaje opłat dodatkowych zostały uregulowane w cenniku Kuriera.
  d. Usługobiorca wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę stałych kompensat opłat dodatkowych, o których mowa w pkt. 6.4 lit. c) Regulaminu, ze środkami Usługobiorcy zgromadzonymi na wirtualnym portfelu w Panelu eSprzedaż. Usługodawca dostarcza Usługobiorcy drogą elektroniczną zbiorczą specyfikację, z której wynikają dodatkowe opłaty pobrane z portfela Usługobiorcy przez Usługodawcę w związku z korzystaniem z Usługi Sendego.
  e. Składane zlecenie przez Usługobiorcę powinno być zgodne z regulaminem Kuriera. W przypadku braku zgodności Kurier może odmówić lub wstrzymać realizację zlecenia zgodnie ze swoim regulaminem Kuriera. W takim wypadku Usługobiorca ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Kurierem celem ustalenia dalszej procedury realizacji umowy przewozu zgodnie z regulaminem Kuriera. Usługodawca w ramach Usługi Sendego zapewnia Usługobiorcy niezbędne wsparcie w prawidłowej realizacji umowy przewozu.
  f. Umowa przewozu zawierana jest między Usługobiorcą i Kurierem za pośrednictwem Serwisu Internetowego i na warunkach wskazanych w zleceniu, niniejszym Regulaminie oraz regulaminie Kuriera. Przedmiotem umowy przewozu zawieranej między Usługobiorcą, a Kurierem są wybrane przez Usługobiorcę w zleceniu usługi dotyczące przewiezienia przesyłki (w tym jej przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia) świadczone przez Kuriera i wykonywane w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa. Przewoźnik obowiązany jest wykonać umowę przewozu bez wad.
  g. Termin realizacji umowy przewozu jest zgodny z regulaminem Kuriera.
  h. Korzystanie z Usługi Sendego jest odpłatne i obejmuje ono także wynagrodzenie należne Kurierowi tytułem zawartej umowy przewozu, w tym także dodatkowe koszty zgodnie z regulaminem i cennikiem Kuriera mogące powstać w wyniku podania przez Usługobiorcę danych dotyczących przesyłki niezgodnie ze stanem faktycznym.
  i. Do uiszczenia kosztów tytułem Usługi Sendego obowiązany jest Usługobiorca.
  j. Usługobiorca obowiązany jest do nienadawania za pośrednictwem Sendego przesyłek stanowiących towar niebezpieczny w rozumieniu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011 Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).
  k. Podstawa i zakres odpowiedzialności Kuriera względem Usługobiorcy tytułem umowy przewozu są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w regulaminie Kuriera.
  l. Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usługi Sendego, w tym świadczenia usługi przewozu przez Kuriera i naliczenia opłat dodatkowych Usługobiorcy, opisane zostało w postanowieniach pkt. 10 niniejszego Regulaminu.

   

 5. W przypadku Usługi Domena Usługodawca świadczy swoją usługę pośrednictwa w ramach usługi dostarczanej przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin. Usługobiorca obowiązany jest korzystać z Usługi Domena zgodnie z regulaminami pośrednika Usługodawcy – spółki AZ.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie pod adresem Al. Papieża Jana Pawła II 19/2, 70-453 Szczecin dostępnymi pod adresem internetowym https://www.az.pl/regulaminy/regulamin-az-pl/.
 6. W przypadku Usługi Grafido Usługobiorca będzie miał możliwość zamówienia u Usługodawcy wydruku.
 7. Usługa Grafido umożliwia Usługobiorcy dodatkowo zamówienie wydruku stworzonego przez Usługobiorcę za pomocą Grafido szablonu graficznego, banneru, miniaturki, katalogu lub innej grafiki na warunkach określonych w Dokumentacji i na stronie Serwisu w ramach Usługi Grafido.

 

7.KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@esprzedaz.com) oraz poczta tradycyjna (ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa), za pośrednictwem których Usługobiorca może wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z eSprzedaz.com.

 

8.PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie eSprzedaz.com. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca dokłada należytych starań, aby przerwy techniczne organizowane były w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w eSprzedaz.com (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając przewidywany czas trwania planowanej przerwy.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 8. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać uprawnień Usługobiorców będących Konsumentami (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będących również Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta), przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami właściwego prawa.

 

9.REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG I SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług, w tym Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy za zgodność Usługi z umową:
  a. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy, gdy Usługa jest świadczona w sposób niezgodny z Umową, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem ewentualnych umownych modyfikacji odpowiedzialności Usługodawcy wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności z punktu 14.
  b. Dodatkowo, w przypadku reklamacji Usługi – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – zakupionej przez Usługobiorcę będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej Usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności Usługi – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – z zawartą umową.
 3. Reklamacje związane z Usługami, a także inne reklamacje i zgłoszenia dotyczące działania Usługodawcy lub Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@esprzedaz.com lub pisemnie na adres: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa.
 4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

10.REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG PRZEWOZU W RAMACH USŁUGI SENDEGO

 1. Niezależnie od postanowień pkt. 9 Regulaminu, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji Usługobiorcy jest wykonanie usługi przewozu świadczonej przez Kuriera na podstawie Usługi Sendego, stosuje się poniższy schemat postępowania.
 2. Usługobiorca wnosząc reklamację na usługę przewozu obowiązany jest zapewnić, że jego zgłoszenie odpowiada wymogom formalnym oraz zawiera wszystkie wymagane dokumenty i dane wskazane w regulaminie właściwego Kuriera, którego usługi dotyczy reklamacja.
 3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji Usługobiorcy jest Kurier zgodnie z warunkami i terminami rozpatrywania reklamacji wynikającymi z zaakceptowanego regulaminu Kuriera. W żadnym wypadku Usługodawca nie wydaje decyzji odnośnie zasadności reklamacji usługi przewozu w imieniu Kuriera. W ramach Usługi Sendego, Usługodawca pełni jedynie rolę pośrednika, który przekazuje zgłoszenie (reklamację) Usługobiorcy do właściwego Kuriera. Wspierając Usługobiorcę w prawidłowym złożeniu reklamacji do Kuriera, Usługodawca:
  a. Przeprowadza wstępną weryfikację zgłoszonej reklamacji usługi przewozu zgodnie z wymogami oraz warunkami wskazanymi w regulaminie danego Kuriera.
  b. Jest uprawniony do modyfikacji treści reklamacji jedynie w minimalnym oraz niezbędnym zakresie do zapewnienia jej zgodności z wymogami oraz warunkami wskazanymi w regulaminie danego Kuriera, bez ingerencji w merytoryczną zawartość reklamacji usługi przewozu.
  c. Wzywa Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji, jeżeli reklamacja nie zawiera merytorycznego stanowiska Usługobiorcy odnośnie usługi przewozu, do której Kurier mógłby się ustosunkować, nie zawiera informacji niezbędnych do identyfikacji usługi przewozu albo innych informacji niezbędnych do złożenia reklamacji do Kuriera przez Usługodawcę zgodnie z regulaminem Kuriera. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu, reklamacja zostaje uznana za niewniesioną. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będącego również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
  d. Wzywa Usługobiorcę do uzupełnienia reklamacji o brakujące dokumenty potwierdzające jej zasadność, których wymóg dołączenia wynika z regulaminu Kuriera. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu, reklamacja usługi przewozu zostanie złożona Kurierowi bez wymaganych dokumentów, co może skutkować jej odrzuceniem, oddaleniem lub wezwaniem do uzupełnienia braków, w zależności od regulaminu Kuriera.
 4. Reklamacje dotyczące naliczenia opłat dodatkowych za przesyłkę, związanych z podaniem przez Usługobiorcę niezgodnych ze stanem faktycznym danych (np. zaniżona waga, mniejsze wymiary przesyłki niż rzeczywiste, inna zawartość przesyłki), lub nadprogramowe usługi, takie jak dodatkowy podjazd Kuriera czy zwrot przesyłki do nadawcy, powinny być składane do Usługodawcy wyłącznie na formularzu reklamacyjnym, który Usługodawca przekazuje po otrzymaniu zgłoszenia Usługobiorcy na temat błędnie naliczonej opłaty za przesyłkę. W przypadku Konsumentów (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta), formularz reklamacyjny ma jedynie formę zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem formularza reklamacyjnego. W pozostałych przypadkach reklamacje złożone z pominięciem formularza nie będą podlegały rozpoznaniu.
 5. Usługodawca zobowiązuje się przekazać reklamację Kurierowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania od Usługobiorcy. W razie wezwania Usługobiorcy do uiszczenia braków, o których mowa w pkt. 10.3 lit. c) i d) Regulaminu, powyższy termin liczy się od dnia otrzymania poprawionej (uzupełnionej) reklamacji od Usługobiorcy. Po otrzymaniu decyzji od Kuriera, Usługodawca informuje Usługobiorcę o rozstrzygnięciu reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji od Kuriera. O rozstrzygnięciu reklamacji przez Kuriera Usługobiorca jest informowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz wiadomości e-mail.
 6. W razie nieuznania reklamacji, stosownie do regulaminu danego Kuriera, Usługobiorcy może przysługiwać prawo do wniesienia odwołania od decyzji reklamacyjnej. W takim wypadku Usługobiorca może złożyć odwołanie również za pośrednictwem Usługodawcy do Kuriera. Decyzja Usługobiorcy o wniesieniu odwołania musi jednak zostać przekazana Usługodawcy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych, tak aby umożliwić Usługodawcy zachowanie terminu na odwołanie wynikającego z regulaminu Kuriera.
 7. Do postępowania w sprawie wniesienia odwołania od decyzji reklamacyjnej stosuje się postanowienia poprzedzające Regulaminu dotyczące reklamacji na usługi przewozu.
 8. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ingeruje w sposób rozpatrzenia reklamacji ani odwołania od reklamacji usług przewozu przez Kuriera i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za decyzję Kuriera. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy będącego Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będącego również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) za nienależyte spełnienie świadczenia, przewidzianej bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
 9. Usługodawca zastrzega, że nie będzie dochodzić od Kuriera żadnych roszczeń we własnym imieniu w przypadku negatywnej decyzji reklamacyjnej lub negatywnego rozpatrzenia odwołania od decyzji reklamacyjnej przez Kuriera. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego zgodnie z regulaminem danego Kuriera, Usługobiorca może dochodzić roszczeń we własnym zakresie na zasadach ogólnych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


11.OPIEKA TECHNICZNA

 1. Usługodawca zapewnia swoim Usługobiorcom dostęp do opieki technicznej w zakresie świadczonych przez niego Usług na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Opieka techniczna dostępna jest dla Usługobiorców posiadających opłacony dostęp do dowolnej odpłatnej Usługi w Serwisie Internetowym.
 3. Zakres opieki technicznej obejmuje pomoc w usuwaniu i naprawianiu błędów występujących przy działaniu Usług. Z zakresu opieki technicznej wyłączone są jednak elementy Usługi, które podlegały samodzielnemu modyfikowaniu przez Usługobiorcę, takie jak np. zmiany w szablonach graficznych w ramach Usługi Grafido.
 4. Usługobiorca dokonuje zgłoszenia powstałych błędów za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Panelu eSprzedaż. W przypadku zgłoszenia dokonanego w dni wolne od pracy uznaje się, iż zgłoszenie nastąpiło o godzinie 9:00 pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym (za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 5. Dla potrzeb obsługi opieki technicznej definiuje się następujące kategorie błędów:
  a. błąd główny – skutkujący niedostępnością Usługi lub jej głównej funkcji dla większości Usługobiorców,
  b. błąd istotny – skutkujący niedostępnością Usługi lub części jej funkcji dla grupy obejmującej co najmniej 20 % Usługobiorców,
  c. błąd normalny – każdy inny błąd nie objęty pkt. a i b,
  d. błąd fikcyjny – błąd nieistniejący zgłoszony przez Usługobiorcę,
  e. błąd niewłaściwy – błąd nieprawidłowo zakwalifikowany przez Usługobiorcę przy dokonywaniu zgłoszenia.
 6. Usługobiorca dokonuje kwalifikacji błędu do jednej z kategorii określonych w pkt. 11.5 ppkt a-c z chwilą jego zgłaszania, za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dokonana kwalifikacja podlega weryfikacji co do poprawności przez Usługodawcę.
 7. Dla potrzeb określenia zasad sprawowania opieki technicznej, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu Usługodawca określa następujące kategorie czynności:
  a. ominięcie błędu - zmniejszenie stopnia jego uciążliwości lub doraźna naprawa jego negatywnych konsekwencji,
  b. likwidacja błędu - usunięcie rzeczywistej przyczyny występowania błędu.
 8. W ramach opieki technicznej Usługodawca świadczy następujące czynności z zakresu opieki technicznej:
  a. ominięcie błędów głównych i istotnych w czasie 48 godzin od dokonania zgłoszenia,
  b. likwidacja błędów głównych i istotnych w czasie 72 godzin od dokonania zgłoszenia,
  c. likwidacja innych błędów i usterek w czasie 20 dni roboczych od dokonania zgłoszenia.
 9. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczący opieki technicznej nie narusza postanowień Regulaminu dotyczących postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w pkt. 9 Regulaminu. Usługobiorca ma możliwość według własnego wyboru korzystania z opieki technicznej lub postępowania reklamacyjnego.

 

12.USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w pkt. 12.4 oraz kosztów określonych w pkt. 12.5 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Usługi eSprzedaz.com, rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@esprzedaz.com lub pisemnie na adres: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie Usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. Skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Usługi – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Panelu eSprzedaz, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  b. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są Usługi – treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  c. W przypadku odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 12.4 wyżej, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  d. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

13.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

 

14.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 14. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia niebędącego również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Termin na ustosunkowanie się przez Usługodawcę do reklamacji Usługobiorcy, wskazany w pkt. 9.7 Regulaminu, wydłużony jest do 30 dni kalendarzowych.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Usługi lub braku zgodności Usług z umową zostaje niniejszym wyłączona.
 5. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich bez wcześniejszego wzywania Usługobiorcy do ich zmiany bądź usunięcia.
 6. Rezygnacja Usługobiorcy lub zaprzestanie przez niego z korzystania z odpłatnych Usług Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty za już rozpoczęty okres ich świadczenia.
 7. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Usługobiorcy dostępu do Panelu eSprzedaż albo wstrzymania realizacji zamówienia na czas trwania weryfikacji.
 8. Usługodawca nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny prawnie przed Usługobiorcą za szkody powstałe w wyniku korzystania, nieprawidłowego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu Internetowego, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, bez względu na to, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa lub inna, nawet jeśli Usługodawca powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.
 9. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku, do wysokości 1000,00 (jeden tysiąc) złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek odpłatnej umowy przez Użytkownika z Usługodawcą lub w przypadku niezwiązanym z taką umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 10. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. błędy i awarie techniczne, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, zmiany przepisów prawa, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

15.DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies, innych podobnych technologii oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego Usługobiorcę jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy z Usługodawcą oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 2. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych za jego pomocą Usług, w tym Usług Elektronicznych. Usługobiorcy, którzy przetwarzają dane osobowe uzyskane za pośrednictwem Serwisu są zobowiązani przetwarzać je zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dołożyć należytej staranności w celu ochrony danych osobowych, do których dostęp uzyskają za pomocą Serwisu i obowiązani są nie wykorzystywać uzyskanych danych w innych celach niż do korzystania z Serwisu i jego Usług, chyba że podstawa takiego działania ma umocowanie w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


16.PRAWA AUTORSKIE DO ESPRZEDAŻ.COM I TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego i jego Usług jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, od których Usługodawca posiada stosowne zezwolenia i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy oraz Usługi należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego, Usług, Cennika, Dokumentacji, Regulaminu za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego i Usług, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowy i jego Usług nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Serwisu Internetowego oraz Usług. Usługobiorcy udzielana jest jedynie – na warunkach oraz w celach wskazanych w Regulaminie i Dokumentacji – niezbywalna i niewyłączna licencja uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego oraz jego Usług w sposób oraz przez okres zgodny z ich przeznaczeniem, z Dokumentacją, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.
 5. Udzielenie licencji może być odpłatne na zasadach zawartych w Cenniku.
 6. Udzielenie licencji następuje na okres korzystania z Serwisu Internetowego lub jego Usług. W przypadku Usług odpłatnych okres, na który zostaje udzielona licencja, określa Cennik.
 7. Licencja nie upoważnia Usługobiorcy do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Serwisu Internetowego lub jego Usług jako całości oraz ich poszczególnych elementów. Usługobiorca może korzystać z Serwisu Internetowego oraz jego Usług jedynie do własnych celów, w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami do celów własnej działalności gospodarczej – zgodnie z Regulaminem i Dokumentacją.
 8. Usługobiorca zamieszczający w eSprzedaz.com treści stanowiące utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Serwisu. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
 9. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w eSprzedaz.com treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (lecz nie krócej niż przez okres trwania umowy o korzystanie z Usług eSprzedaz.com), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, w zakresie prawidłowego świadczenia Usług na rzecz wszystkich Usługobiorców eSprzedaz.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Usługodawcy za pośrednictwem profili eSprzedaz.com w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Serwisu oraz profili eSprzedaz.com w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 10. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę w zakresie przewidzianym w pkt. 16.9 Regulaminu bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, logo, nazwy firmy) Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Usługobiorcą oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 16.9 Regulaminu.
 11. Usługodawca jest uprawniony ujawnić fakt świadczenia Usługi na rzecz Usługobiorcy i umieścić go na swojej liście referencyjnej wraz z oznaczeniem nazwy (logo) Usługobiorcy bez uzyskiwania dodatkowej zgody takiego Usługobiorcy.

 

17.OPINIE O USŁUGACH

 1. Usługodawca eSprzedaz.com umożliwia swoim Usługobiorcom wystawianie i dostęp do opinii o Usługach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawienie opinii przez Usługobiorcę możliwe jest po skorzystaniu z dedykowanego formularza umożliwiającego dodanie opinii o Usłudze lub Serwisie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Serwisie Internetowego (np. w osobnej zakładce Serwisu lub na stronie poświęconej danej Usłudze, w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Usługobiorcę po zakupie Usługi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Opinia o Usłudze może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Usług w Serwisie Internetowym eSprzedaz.com oraz przez Usługobiorcę, który dokonał zakupu opiniowanej Usługi. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych umów z Usługodawcą w celu wystawienia opinii o Usługach. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Usługobiorcą Serwisu Internetowego.
 4. Dodawanie opinii przez Usługobiorców nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Usługobiorca dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane przez Usługodawcę bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. w dedykowanej zakładce z opiniami i rekomendacjami o Usługach), na osobnej stronie poświęconej danej Usłudze lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła w tym celu na stronie Serwisu (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu).
 6. Usługodawca zapewnia aby publikowane opinie o Usługach pochodziły od jego Usługobiorców, którzy zakupili lub skorzystali z danej Usługi. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Usługobiorców:
  a. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Usługobiorcą Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu lub skorzystała z określonej Usługi w Serwisie. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  b. Usługodawca kontaktuje się indywidualnie z Usługobiorcą, z którym zawarł umowę, aby poprosić go o opinię lub też wysyła swoim Usługobiorcom indywidualny link na podany przez nich przy zawarciu umowy adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do takiego formularza opinii otrzymuje wyłącznie osoba, który dokonała zakupu lub skorzystała z określonej Usługi w Serwisie Internetowym.
  c. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Usługobiorców lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Usługobiorcy lub czy dany Usługobiorca kupił lub korzystał z określonej Usługi, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Usługobiorcą Serwisu Internetowego oraz czy dokonał zakupu lub korzystał z określonej Usługi.
 7. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Usługobiorcy Serwisu lub czy dany Usługobiorca kupił bądź korzystał faktycznie z określonej Usługi mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 9. Regulaminu.
 8. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Usługobiorców oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Usługobiorców w celu promowania swoich Usług. Usługodawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

18.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez eSprzedaz.com zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania, usunięcia lub zmiany Usług; zmiany sposobów i terminów płatności; poprawy jakości obsługi i bezpieczeństwa Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; podlegaia obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  a. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. Zmiana Regulaminu może wejść w życie bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
  b. W pozostałym zakresie zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe.
  c. Dodatkowo, w wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – będący również Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu Konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku Konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług,

Zespół eSprzedaz.com