Content
Netgraf CMS
O AUTORZE
Filip Marciniak
Community Manager eSprzedaz.com
LICZBA ARTYKUŁÓW:74

Autor artykułów jest Community Managerem w firmie eSprzedaż, byłym Koordynatorem projektu eSprzedaż zrealizowanego w ramach dotacji UE z programu Innowacyjna Gospodarka. Specjalista e-commerce, autor kilku publikacji, które ukazały się między innymi w Gazecie Finansowej, a także współautor pomocy dla usług i narzędzi eSprzedaż. Jego autorskie prace ukazały się także na wielu blogach oraz stronach poświęconych tematyce sprzedaży internetowej.

 

Wszelkie uwagi do artykułów
prosimy wysyłać na mail: prezentacje@esprzedaz.com

Faktury, paragony i zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie ma działać w latach 2015-2016 i jego zadaniem jest zmniejszenie liczby podatników, którym przysługuje zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych.

Minister Finansów w uzasadnieniu projektu nowego rozporządzenia przypomniał, że docelowo zniknąć mają wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Proces ten postępuje jednak stopniowo i nowe rozporządzenie jedynie zawęża zakres zwolnień.


Kto ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej?

Powyższa zmiana zmusiła wielu przedsiębiorców do wprowadzenia kasy fiskalnej  w działalności gospodarczej, jednak dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową, ustawodawca zachował prawo do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej. Mimo zwolnienia z kas, dla tych przedsiębiorców zmieniły się także przepisy dotyczące dostaw towarów wyłączonych z wszelkich zwolnień.

Wg. rozporządzenia zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży przez internet nie przysługuje sprzedawcą którzy prowadzą sprzedaż towarów wymienionych w § 4 pkt 1.

 

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje sprzedaży wysyłkowej m.in.:
• perfum,
• sprzętu fotograficznego,
• radiowego,
• telewizyjnego lub
• telekomunikacyjnego
do jego obowiązków bezwzględnie należy wystawienie paragonu fiskalnego. A co za tym idzie, posiadanie kasy fiskalnej.

Aktualnie także przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych zmuszeni są do posiadania kasy fiskalnej. W ubiegłym roku byli natomiast zwolnieni z tego obowiązku.

Aby poznać cały katalog towarów i usług w stosunku do których wyłączone jest zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej, przedsiębiorca zapoznać musi się z wskazywanym powyżej § 4 omawianego rozporządzenia.


Kasa fiskalna przy przekroczeniu limitu obrotów.

Nowe rozporządzenie nie zmieniło jednak limitu obrotów jaki należy zachować, aby móc zostać zwolnionym z posiadania kasy fiskalnej. Limit ten dalej wynosi 20 000zł, a jego przekroczenie oznacza konieczność posiadania kasy fiskalnej. W zawiązku z czym, jeżeli kwota obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 20 000zł to nie mamy obowiązku stosowania kasy fiskalnej. Jeżeli natomiast obrót przekroczył tę kwotę, to pozostaje nam okres dostosowawczy, który daje nam 2 miesiące na wybór i zarejestrowanie kasy fiskalnej.


Sprzedaż przez internet, a wystawianie paragonów.

Paragon fiskalny powinien trafić do nabywcy w momencie otrzymania zapłaty za zamówienie złożone w sklepie internetowym. Jeżeli transakcja rozliczana jest w formie przedpłaty lub gotówkowo - paragon powinien zostać dostarczony do odbiorcy wraz z zamówionym towarem.
Problem pojawia się więc w momencie kiedy klient wybierze opcję dostawy za pobraniem. Nie jest to dokładnie sprecyzowane w przepisach prawa. Uznaje się wiec, że ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna zostać uwzględniona w momencie powstania obowiązku podatkowego.

W sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy powstaje w dniu:
• dokonania dostawy o ile nastąpiła ona wcześniej niż zapłata;
• otrzymania zaliczki z tytułu płatności.

W związku z powyższym należy za każdym razem określić w jakim dniu miała miejsce dostawa towarów do klienta, w dniu w którym powstał obowiązek podatkowy. Ważny jest więc moment dostarczenia zamówienia do klienta, a nie moment przekazania przesyłki kurierowi.


Sprzedaż przez internet, a wystawianie faktur.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 2 przedsiębiorca prowadzący sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem internetu, jest zobowiązany do wystawiania faktur przy każdej transakcji, bez różnicy, czy prowadzi on handel na terenie kraju, czy za granicą. Istnieje konieczność fakturowania wszystkich transakcji, do jakich dochodzi między przedsiębiorcą, a innym płatnikiem podatku VAT, a także osobą prawną niebędącą podatnikiem. Natomiast w sytuacji, kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku używania kasy fiskalnej, może on wystawiać faktury także w sprzedaży konsumenckiej.

 

 

Kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej?

Sprzedawców internetowych dotyczy przede wszystkim zapis mówiący o tym, że paragonem fiskalnym nie muszą być udokumentowane czynności, za które dokonano zapłaty całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej bezpośrednio na rachunek bankowy podatnika, zaś z ewidencji wynika dokładnie, czego zapłata dotyczyła.

Aby więc korzystać z warunków zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży prowadzonej przez internet konieczne jest spełnienie warunków, o których mowa w rozporządzeniu. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, zwolnieniu z kasy fiskalnej w latach 2015-2016:

"dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).”

W celu utrzymania prawa do zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej prowadząc sprzedaż za pośrednictwem internetu, konieczne jest skrupulatne przestrzeganie przepisów rozporządzenia.

Niestety, zapłata dokonana przez klienta za zamówienie, które złożył w sklepie musi zostać dokonana z konta bankowego osoby, która jest jego odbiorcą. W innym przypadku możemy zostać pozbawieni prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej przy sprzedaży prowadzonej przez internet. Jest to jednak coś na co zwyczajnie nie mamy wpływu, klient może przecież kupić prezent dla kogoś kto będzie odbiorcą, a samemu opłaci paczkę ze swojego konta.

Kolejnym problemem sklepów internetowych stał się odbiór osobisty. Ponieważ, jeżeli sprzedaż prowadzona jest przez sklep internetowy lub serwis aukcyjny, a kupujący dokonuje odbioru osobistego w siedzibie sklepu to taka transakcja również nie podlega zwolnieniu z kasy fiskalnej. Jeżeli więc oferujesz odbiór osobisty to musisz posiadać kasę fiskalną, aby móc wystawić paragon dla klienta, który takiego odbioru dokonuje. Powodem takiej zależności jest fakt, że w tej sytuacji dostawa nie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, czy poczty.

Dodatkowo, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla sprzedaży przez internet nie może przyjąć zapłaty za transakcję w formie gotówki.

Podsumowując: Jeżeli korzystamy ze zwolnienia z kasy fiskalnej - zamiast kasy fiskalnej możemy ewidencjonować nasze transakcje poprzez przelewy, które muszą zawierać dane pozwalające na powiązanie zamówienia z odbiorcą.
Zwolnienie z kasy fiskalnej utracimy, jeżeli przelewy będą dokonywane z innych danych niż dane odbiorcy zamówienia lub transakcje finalizowane będą poprzez odbiór osobisty lub płatności gotówką, a także po przekroczeniu sumy limitu obrotów.
Komentarz prawnika z serwisu prokonsumencki.pl:

Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył wskazywany w rozporządzeniu limit. Należy dodać, że zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.), w przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie prowadzi ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustali za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Jednakże opisana wyżej sankcja nie dotyczy osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. Przestępstwo skarbowe, na które naraża się osoba, która wbrew przepisom ustawy dokonuje sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wydaje dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, zagrożone jest karą grzywny w wysokości 180 stawek dziennych ( por. art. 62 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.2013.186 j.t.)). Biorąc pod uwagę sposób określania stawek dziennych z art. 23 KKS, ich wysokość waha się od 58,33 zł do nawet 23 332, 00 zł, a więc kara grzywny może wynieść min. 10 499.40 zł, a maksymalnie 4 199 760,00 zł.

Wskazywany artykuł zawiera szerszy katalog wyłączenia od zwolnienia:

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów - z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz
Liczba komentarzy: 0
Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar