Content
Netgraf CMS

Regulamin programu resellerskiego

Regulamin programu resellerskiego

1. PRZEDMIOT I DEFINICJE

1.1. Przedmiot regulaminu programu resellerskiego

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie warunków i zasad współpracy, w ramach których Reseller zostanie uprawniony do dalszej odsprzedaży i dystrybuowania Usług Usługodawcy. Reseller zgłaszając się lub rejestrując się w Programie Resellerskim, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

1.2. Usługodawca powierza Resellerowi, jako dalszemu odsprzedawcy, dalszą odsprzedaż usług internetowych w postaci oprogramowania Sellingo i Sellasist sprzedawanego w modelu SaaS (dalej określanych jako "Usługi”) na zasadzie niewyłącznej, na niżej określonych warunkach.

1.3. W ciągu odsprzedaży Usług Reseller uzyskać może prowizję w wysokości przedstawionej w załączniku do regulaminu: Cenniki i Prowizje, na zasadach opisanych w załączniku: Warunki Ogólne.

2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie programu resellerskiego oznaczają:

        CENNIK – cennik korzystania z Usług dostępny jest na stronach poszczególnych Usług tj. https://sellingo.pl/ oraz https://sellasist.pl/.

        PANEL RESELLERSKI – Usługa Elektroniczna dostępna na stronie http://panel.letseller.pl/; elektroniczna platforma umożliwiająca Resellerowi korzystanie z Usług, ich rejestrowanie, dokonywanie płatności lub wypłat oraz edytowanie swoich danych. Panel resellerski oznaczony jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem i stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane kontaktowe podawane przez resellera.

        DOKUMENTACJA – opis funkcjonalny funkcjonalności, narzędzi, działania i elementów Serwisu Internetowego oraz Usług dostępny pod adresem internetowym https://esprzedaz.com/dokumentacja

        KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

        PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

        REGULAMIN PROGRAMU RESELLERSKIEGO – niniejszy regulamin korzystania z Usług i Serwisu Internetowego.

        REGULAMIN USŁUG - Regulamin ogólny usług eSprzedaż. Regulamin dostępny na stronie https://esprzedaz.com/regulamin.

        USŁUGA, USŁUGI – oznaczają usługę sklepu internetowego Sellingo.pl oraz usługę asystenta sprzedaży Sellasist.pl - oprogramowanie SaaS, które znajduje się w ofercie Grupy eSprzedaż i może stanowić przedmiot zamówień i oferty Resellera w celu dalszej ich odsprzedaży. Usługi są autorskim oprogramowaniem, własnością i dziełem Grupy eSprzedaż. Szczegółowy opis usług znajduje się na stronach poszczególnych Usług tj. https://sellingo.pl/ oraz https://sellasist.pl/, a także w Regulaminie usług dostępnym na stronie https://esprzedaz.com/regulamin.

        USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

        USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.

        GRUPA ESPREZDAŻ, USŁUGODAWCA – ŁUKASZ SADŁOWSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ŁUKASZ SADŁOWSKI GRUPA ESPRZEDAŻ wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: href="mailto:biuro@esprzedaz.com">biuro@esprzedaz.com.

RESELLER, PRZEDSTAWICIEL, ODSPRZEDAWCA – Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Programie Resellerskim.

STRONA, STRONY -  Grupa eSprzedaż oraz Reseller.

3. Obowiązki Resellera

3.1. W trakcie odsprzedaży Usług Reseller zobowiązuje się do:

3.1.1. Stosowania rzetelnych, dobrych praktyk handlowych i działania w sposób etyczny w celu promocji Usług;

3.1.2. Oferowania i prezentacji Usług, co najmniej w taki sam sposób, w jaki Reseller oferuje i prezentuje inne usługi w swojej ofercie;

3.1.3. Demonstrowania zainteresowanym klientom funkcji, a także właściwego sposobu korzystania i obsługi Usług;

3.1.4. Przestrzegania prawa w związku z wykonywaniem niniejszych obowiązków (w szczególności Resellerowi nie wolno tworzyć fałszywego, mylącego lub wprowadzającego w błąd wrażenia dotyczącego Usług, albo stosowania praktyk, które mogłyby być uznane za czyny nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r. (tekst jedn. Dz.U.2019.1010 z 2019 r. z późniejszymi zmianami);

3.1.5. Niniejszy regulamin nie upoważnia Resellera do podejmowania żadnych zobowiązań w imieniu Usługodawcy oraz Grupy eSprzedaż;

4. Warunki sprzedaży

4.1. Reseller zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz Ogólnych Warunków załączonych do regulaminu. W przypadku, gdy niniejszy regulamin stanowi inaczej, niż Ogólne Warunki, to w każdym przypadku rozstrzygające znaczenie mają postanowienia niniejszego regulaminu, a w dalszej kolejności Regulamin ogólny usług eSprzedaż zawarty na stronie href="https://www.google.com/url?q=https://esprzedaz.com/regulamin&sa=D&ust=1588927155011000">  href="https://www.google.com/url?q=https://esprzedaz.com/regulamin&sa=D&ust=1588927155011000">https://esprzedaz.com/regulamin.

5. Znaki towarowe

5.1. Poprzez dystrybucję Usług Reseller nie nabywa żadnych praw do znaków towarowych związanych z dystrybuowanymi produktami. W szczególności Reseller nie nabywa żadnych praw licencyjnych do jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy towarowej, logo lub innego oznaczenia graficznego albo sloganu handlowego powiązanego z którąkolwiek z Usług. Reseller może używać znaków towarowych związanych z Produktami jedynie w celu dystrybucji usług, których one dotyczą. W każdym razie Reseller powinien zapoznać się z ograniczeniami w używaniu znaków towarowych i innych oznaczeń zawartych w regulaminie i dokumentacji towarzyszącym Usługom – dołączonymi do Usług przez Grupę eSprzedaż i ma obowiązek stosowania się do ograniczeń tam zawartych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu używania znaków związanych z Usługami – Reseller ma obowiązek wcześniejszego skonsultowania się na piśmie z Grupą eSprzedaż. Grupa eSprzedaż może w każdym czasie wstrzymać sprzedaż Usług, na skutek wykorzystania przez Resellera znaku towarowego, nazwy towarowej, logo lub innego oznaczenia graficznego albo sloganu handlowego powiązanego z którąkolwiek z Usług nieprawidłowo, lub niezgodnie z warunkami zawartymi w regulaminach, lub z naruszeniem ograniczeń nałożonych przez właściciela znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub sloganu handlowego.

5.2. Reseller nie może zmieniać lub usuwać żadnego znaku towarowego, lub nazwy towarowej, nazwy lub oznaczenia wersji związanej z Usługą albo dodawać żadnych dodatkowych znaków towarowych, nazw towarowych, nazw wersji lub numerów seryjnych bez uprzedniej pisemnej zgody wyrażonej przez Grupę eSprzedaż.

6. Odpowiedzialność Resellera

6.1. Reseller ma obowiązek powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogą narazić lub spowodować odpowiedzialność Grupy eSprzedaż wobec osób trzecich, w szczególności w stosunku do klientów Resellera. Reseller ma obowiązek zabezpieczenia Grupy eSprzedaż przed wszelkimi stratami, roszczeniami, kosztami, karami lub inną odpowiedzialnością odszkodowawczą, która może wyniknąć dla Grupy eSprzedaż z powodu sposobu prowadzenia działalności lub odsprzedaży produktów przez Resellera.

6.2. W sytuacji, gdy na podstawie uzgodnienia z Resellerem, Grupa eSprzedaż dostarcza usługi do klienta końcowego w imieniu Resellera, Grupa eSprzedaż działa wyłącznie jako przedstawiciel Resellera i nie będzie odpowiedzialna przed nikim (włączając w to Resellera lub jakiegokolwiek klienta końcowego) w zakresie wykonania innych zobowiązań Resellera. Reseller zabezpieczy Grupę eSprzedaż przed wszelkimi stratami, roszczeniami lub inną odpowiedzialnością, na którą Grupa eSprzedaż (lub jakikolwiek z pracowników, lub podwykonawców Grupy eSprzedaż) może być narażony na skutek bezpośredniego świadczenia usług przez Grupę eSprzedaż klientowi końcowemu.

6.3. Reseller odpowiada przed Grupą eSprzedaż za wszystkie działania lub zaniechania swoich pracowników, lub przedstawicieli.

6.4. Reseller zobowiązuje się do regularnego pozyskiwania nowych klientów i odsprzedaży Usług. Współpraca zostaje automatycznie rozwiązana po 9 miesiącach od ostatniej rejestracji usługi przez Resellera. Grupa eSprzedaż uznaje, że jeżeli Reseller nie pozyskał żadnego klienta ze względu na trwającą 9 miesięcy przerwę, oznacza to, że zaprzestał on odsprzedaży Usług, co jest przedmiotem poniższej współpracy opartej na niniejszym regulaminie.

7. Rozwiązanie współpracy

7.1. Podjęcie współpracy zawierane jest na czas nieokreślony.

7.2. Każda ze stron ma prawo rozwiązać współpracę w każdym terminie ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie współpracy nie wymaga podania przyczyny przez stronę wypowiadającą.

7.3. W razie naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu, jak również w przypadku postawienia Resellera w stan upadłości, likwidacji lub przystąpienia do postępowania układowego Grupa eSprzedaż ma prawo rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego wypowiedzenia.

8. Konsekwencje rozwiązania współpracy

8.1. W razie rozwiązania współpracy Reseller ma obowiązek niezwłocznie:

8.1.1. Zaprzestać używania znaków towarowych, nazw towarowych, i innych przedmiotów własności autorskich i intelektualnych należących do Grupy eSprzedaż.

8.1.2. Zaprzestać składania osobom trzecim jakichkolwiek oświadczeń o pozostawaniu  Resellerem, Autoryzowanym Dealerem lub Dystrybutorem Usług świadczonych przez Grupę eSprzedaż.

8.1.3. Dokończyć wszystkie niezbędne czynności i działania, które powinny zostać dokończone, w celu wykluczenia odpowiedzialności Resellera w stosunku do osób trzecich.

8.2. Reseller pozostaje stroną wszystkich zobowiązań, które zaciągnął w stosunku do osób trzecich przed rozwiązaniem współpracy.

8.3. W momencie rozwiązania współpracy wszystkie płatności należne Grupie eSprzedaż stają się natychmiast wymagalne (nawet jeśli termin płatności jeszcze nie upłynął). Według swojego uznania Grupa eSprzedaż może odmówić realizacji wszystkich lub części zamówień i zleceń od Resellera, które pozostały niezrealizowane w chwili rozwiązania współpracy.

8.4. W momencie rozwiązania współpracy wszystkie wypłaty prowizji na rzecz Resellera zostają wstrzymane.

9. Przeniesienie praw

9.1. Reseller nie może przenieść żadnych swoich uprawnień lub zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy eSprzedaż. Warunkiem uzyskania zgody Grupy eSprzedaż może być wymóg spłacenia wszystkich kwot należnych Grupie eSprzedaż.

10. Całość porozumienia

10.1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Wszelkie zmiany w regulaminie będą wprowadzane z jednoczesną informacją wysyłaną do resellera na adres email przypisany do konta w Panelu Resellerskim.

10.2. Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia współpracy, zarejestrowania konta w programie resellerskim przez Resellera.

10.3. Wszelkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane polubownie. Jeśli strony nie osiągną porozumienia co do załatwienia spornej sprawy, wyłącznie właściwy dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Spór będzie rozpoznawany przez ten sąd na podstawie regulaminu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu.


Załącznik nr. 1 do regulaminu programu resellerskiego

Ogólne Warunki

§1. PRZEDMIOT

1. Grupa eSprzedaż zobowiązuje się do dostarczania Resellerowi usług internetowych w postaci oprogramowania sprzedawanego w modelu SaaS (dalej określanych jako "Usługi”).

2. Reseller zobowiązuje się do oferowania, reklamowania i odsprzedaży Usług, za co otrzyma wynagrodzenie w formie prowizji. Warunki odsprzedaży poszczególnych usług, reguluje regulamin programu resellerskiego oraz niniejsze Ogólne Warunki.

3. Przedmiotem odsprzedaży są Usługi, a prowizja od ich sprzedaży znajduje się w ofercie zawartej w załączniku do regulaminu programu resellerskiego.

4. Rozbieżności w stosunku do cennika Usług mogą wynikać jedynie z odrębnych dwustronnych pisemnych uzgodnień między Grupą eSprzedaż, a Resellerem.

§2. ZAMÓWIENIE

1. Warunkiem wstępnym jest założenie przez Resellera Usługi dla klienta za pośrednictwem panelu Resellera lub przez reflink, dalej jako "Zamówienie” - Przez "panel Resellerski” rozumie się system odsprzedaży usług dedykowany Resellerom umieszczony pod adresem internetowym panel.letseller.pl. "Reflink”, to link przypisany indywidualnie do Resellera w celu odpowiedniej autoryzacji osoby składającej zamówienie w imieniu Resellera.

2. Zamówienie zbiorcze na więcej niż jeden produkt, realizowane będzie tak, jak zamówienia jednostkowe na każdą usługę osobno, chyba że strony uzgodnią inny sposób realizacji zamówienia.

3. Zamówienie usług niewyszczególnionych w załączonym cenniku możliwe jest jedynie w drodze indywidualnych, pisemnych ustaleń pomiędzy Stronami.

§3. CENY i PROWIZJE

1. Cena usług jest ceną według cenników zawartych na stronach https://sellingo.pl/plany-abonamentowe oraz https://sellasist.pl/cennik.

2. Ceny podane w cennikach usług są cenami netto.

3. Prowizje, jakie otrzymać może Reseller wymienione są w dokumencie Cennik i Prowizje - załączniku do regulaminu.

§4 PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

1. Otrzymanie przez Grupę eSprzedaż zamówienia jest jednoznaczne z poprawnym zarejestrowaniem Usługi.

2. Grupa eSprzedaż przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności:

a) Istnienia po stronie Resellera zobowiązań, których termin płatności już upłynął.

b) Braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Grupy eSprzedaż

O odmowie przyjęcia zamówienia Grupa eSprzedaż powiadomi Resellera pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni od daty wpływu zamówienia.

3. Grupa eSprzedaż będzie realizować tylko i wyłącznie zamówienia Resellera, złożone przez upoważnione przez Resellera osoby, które uzyskały uprzednią autoryzację do składania zamówień np. również te, które otrzymały reflink. W przypadku zamówień składanych przez panel Resellera Strony ustalają, że indywidualny login i hasło do systemu e-commerce jednoznacznie identyfikują osobę składającą zamówienie w imieniu Resellera. Wszelkie skutki posłużenia się identyfikatorem i hasłem przydzielonym osobie upoważnionej do składania zamówień w imieniu Resellera, przez osobę nieupoważnioną, obciążają Resellera.

§5 TERMIN REALlZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia określa Grupa eSprzedaż, mając na uwadze praktyczną możliwość niezwłocznej rejestracji Usług. W przypadku realizacji przyjętego zamówienia Grupa eSprzedaż poinformuje o tym fakcie Resellera.

2. Zamówienia będą realizowane przez Grupę eSprzedaż niezwłocznie. O ile Strony nie ustalą inaczej, Grupa eSprzedaż może dokonywać częściowej realizacji złożonego przez Resellera zamówienia.

3. Grupa eSprzedaż ma prawo wstrzymać realizację zamówienia w przypadku istnienia po stronie Resellera zobowiązań, których termin płatności już upłynął.

4. Anulowanie zamówienia przez Resellera może być dokonane w terminie 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, wyłącznie w formie pisemnej. Reseller nie może anulować zamówienia, na które otrzymał pisemne (lub w formie elektronicznej) potwierdzenia od Grupy eSprzedaż.

§6 ZAMAWIANIE I REJESTRACJA USŁUG

1. Zamawiane Usługi są rejestrowane na dane klienta podane podczas rejestracji.

2. Potwierdzenie uruchomienia Usługi  wysyłane jest na adres e-mail podany w trakcie procesu rejestracji. Również wtedy usługa pojawi się na liście usług w panelu Resellera.

3. Zmiana adresu e-mail przypisanego do Usługi może być dokonana tylko w drodze przesłania dyspozycji na adres biuro@esprzedaz.com przez właściciela usługi (z adresu email przypisanego do Usługi), Resellera lub przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Resellera po jej uprzedniej weryfikacji.

4. Zarówno Reseller, jak i jego klient, muszą zapoznać się i zaakceptować regulamin usług Grupy eSprzedaż dostępny na stronie href="https://www.google.com/url?q=https://esprzedaz.com/regulamin&sa=D&ust=1588927155030000">https://esprzedaz.com/regulamin.

§7 ZWROTY WPŁAT LUB OPŁAT

1. Zwroty wpłat do portfela konta lub opłat uiszczonych za zarejestrowane usługi i uprzednio zamówione, mogą być dokonywane tylko i wyłącznie po wcześniejszej akceptacji Grupy eSprzedaż.

2. Zwrot wpłat i opłat odbywa się na koszt i ryzyko utraty prowizji przez Resellera.

3. Zwroty wpłat i opłat dla osób określane niniejszym paragrafem mogą być dokonane najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania ich przez Grupę eSprzedaż.

5. Reseller jest zobowiązany do zapłaty Grupie eSprzedaż kary umownej w wysokości 10% wartości zwracanej kwoty, w przypadku, gdy zwrot związany jest z błędnie złożonym przez niego zamówieniem albo innymi okolicznościami zawinionymi przez Resellera.

§8 ROZLlCZANIE PROWIZJI

1. Zależnie od metody rozliczania, jaką wybierze Reseller, Grupa eSprzedaż rozlicza się z prowizji na jeden z dwóch sposobów:

  1. na podstawie Faktury VAT wystawianej przez Resellera;
  2. na podstawie umowy o dzieło.

2. W przypadku rozliczenia na podstawie Faktury VAT Reseller powinien dostarczyć fakturę VAT na adres Grupy eSprzedaż w momencie  – prawidłowy adres do dostarczenia faktur to fizyczny adres firmy lub adres e-mail href="mailto:biuro@esprzedaz.com">biuro@esprzedaz.com, chyba że Grupa eSprzedaż wskaże inny adres do doręczania faktur.

3. Minimalna kwota wypłaty wynosi 500 zł netto w przypadku rozliczenia na podstawie faktury VAT. Przy rozliczaniu się na podstawie umowy o dzieło, minimalna kwota wypłaty wynosi 1000 zł netto i jest wypłacana maksymalnie raz w miesiącu.

4. W przypadku rozliczania na podstawie umowy o dzieło, koszt wykonania umowy o dzieło to 50 zł netto i jest on odliczany od wynagrodzenia Resellera. W przypadku takiego rozliczenia od kwoty wypłaty odliczany będzie również podatek opisany w umowie o dzieło.

5. Reseller wybiera jedną z dwóch metod rozliczenia za pierwszym razem, kiedy się rozlicza. Deklaruje wtedy formę pierwszego rozliczenia i w ten sposób będzie dalej rozliczał się z Grupą eSprzedaż. Zmiana sposobu rozliczenia wymaga pisemnych ustaleń między Stronami.

6. Reseller może wskazać inne miejsce płatności niż wskazane na fakturze w odrębnym piśmie skierowanym do Grupy eSprzedaż.

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku istnienia jakichkolwiek wymagalnych zobowiązań Grupy eSprzedaż wobec Resellera zobowiązania te mogą być kompensowane

w trybie art. 498 Kodeksu Cywilnego tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego uzgodnienia z działem księgowości Grupy eSprzedaż. Kompensaty dokonane przez Resellera bez takiego uzgodnienia będą traktowane jako nieskuteczne.

§9 WARUNKI SZCZEGÓLNE

1. Grupa eSprzedaż ma prawo wprowadzić bez uprzedzenia Resellera zmiany oraz dodatkowe warunki sprzedaży. Odmowa akceptacji tych warunków przez Resellera upoważnia Grupę eSprzedaż do odmowy przyjmowania zamówień Resellera na Usługi. Informacje o zmianach tych warunków będą przekazywane za pośrednictwem panelu Resellera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. W przypadku kwestii niezawartych w Warunkach Ogólnych lub regulaminie programu resellerskiego obowiązuje regulamin ogólny usług eSprzedaż zawarty na stronie href="https://www.google.com/url?q=https://esprzedaz.com/regulamin&sa=D&ust=1588927155036000">https://esprzedaz.com/regulamin oraz przepisy prawa polskiego.

§10 DOSTĘP DO panelu Resellera

1. Identyfikator użytkownika (login - adres e-mail) i hasło umożliwiające dostęp do e-commerce, zostaną przekazane przez Grupę eSprzedaż Resellerowi pocztą elektroniczną lub pisemnie osobie, lub osobom upoważnionym przez Resellera.

2. Reseller zobowiązuje się chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane identyfikatory użytkowników i ich hasła, nadto ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki zamówień złożonych przez osoby nieupoważnione posługujące się identyfikatorami i hasłami identyfikującymi Resellera. Zmiana hasła przez autoryzowanego użytkownika jest równoznaczne z zawiadomieniem o tym fakcie Grupy eSprzedaż przez wysłanie zgłoszenia na adres biuro@esprzedaz.com.

3. Reseller, według swojego uznania, może pisemnie wyznaczyć jedną osobę lub wiele osób, które będą upoważnione do dostępu i składania zamówień poprzez panel Resellera.

4. Reseller zobowiązany jest poinformować Grupę eSprzedaż na piśmie, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych o dokonanych zmianach osób upoważnionych przez niego do dostępu i składania zamówień poprzez panel Resellera. Reseller ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niezachowania obowiązku powiadomienia Grupę eSprzedaż o dokonanych zmianach w tym zakresie.

5. Grupa eSprzedaż zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do panelu Resellera lub zablokowania dostępu do panelu Resellera bez podawania przyczyny.


Załącznik nr. 2 do regulaminu programu resellerskiego

Cennik i Prowizje

§1. CENY USŁUG

1. Cenniki Usług zawarte zostały na stronach https://sellingo.pl/plany-abonamentowe oraz https://sellasist.pl/cennik.

2. Podane w cennikach usług Ceny lub Ceny promocyjne (opłaty abonamentowe w przeliczeniu na miesiąc), dalej jako "Ceny podstawowe” podane w cennikach usług są cenami netto.

§2. PROWIZJE

1. Reseller otrzymuje prowizje od każdej płatności jego klienta za usługę.

2. Reseller otrzymuje prowizję liczoną na podstawie Cen podstawowych i ich wielokrotności w zależności od długości abonamentu opłaconego przez jego klienta.

3. Reseller nie otrzymuje prowizji od usług, które nie zostały wymienione w regulaminie programu resellerskiego, a także kiedy jego klient zarejestrował swoją usługę samodzielnie, nie korzystając przy tym z reflinku identyfikującego Resellera.

4. Reseller otrzymuje prowizję od dodatków możliwych do aktywowania w usługach (np. kolejna wersja językowa), kiedy ich opłata doliczana jest do Ceny podstawowej.

5. Reseller otrzymuje prowizję tylko podczas współpracy tzn. w trakcie trwania współpracy Resellerskiej, do momentu jej rozwiązania.

§3. TABELA PROWIZJI

1. Umieszczone poniżej Tabele prowizji pokazują, jaki procent może uzyskać Reseller w przypadku płatności pierwszego klienta oraz przy każdych następnych jego płatnościach.

Prowizja

Obrót wygenerowany przez Resellera

20%

0 - 2999 zł netto

25%

3000 - 4999 zł netto

30%

5000 - 14999 zł netto

35%

pow. 15000 zł netto

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar