Content
Netgraf CMS

Promocja integracji Rekman w Sellasist.pl

REGULAMIN PROMOCJI

"Promocja integracji Rekman w Sellasist.pl"


I. Definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator - Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Organizator”).

b) Uczestnik - Promocja adresowana jest do osób pełnoletnich. Osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie poniższe warunki:
- Zarejestrowała usługę Sellasist.pl przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania niniejszej promocji;
- Wyraziła chęć uczestniczenia w promocji kontaktując się z biurem obsługi klienta mailowo (biuro@esprzedaz.com) lub telefonicznie +48 799355450;
- Aktywowała integrację z hurtownią Rekman w trakcie trwania niniejszej promocji pierwszy raz;

c) Sellasist.pl - Internetowy menedżer sprzedaży, oprogramowanie Sellasist, które można założyć/zarejestrować na stronie https://sellasist.pl

d) Pakiet abonamentowy - Jeden z planów abonamentowych opisanych na stronie https://sellasist.pl/cennik


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania Promocji.

2.2. Zasady korzystania z usług esprzedaz.com, świadczonych przez Organizatora, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie: https://esprzedaz.com/regulamin

2.3. Promocja pozwala korzystać z integracji z hurtownią Rekman za darmo w trakcie pozostałego czasu abonamentowego jaki pozostał do końca abonamentu Sellasist w trakcie aktywacji integracji z Rekman. Jeżeli okres abonamentowy Sellasist zostanie przedłużony po aktywacji hurtowni Rekman, nie będzie on miał wpływu na tę promocję, kolejne dni abonamentu nie przedłużają darmowej możliwości korzystania z integracji z hurtownią Rekman.

 

Przykład: Jeżeli Sellasist został przedłużony na 2 lata w pakiecie Start, po uruchomieniu integracji z Rekman, integracja z tą hurtownią będzie działać zupełnie za darmo do końca trwania tego abonamentu tj. 2 lata. W przypadku zmiany pakietu na wyższy np. Premium, czas abonamentu zostanie odpowienio skrócony po przeliczeniu pozostałych dni na nowy pakiet. W przypadku takiej zmiany również czas darmowej integracji z hurtownią Rekman zostanie skrócony w ten sam sposób.


III. Dostępność Promocji

3.1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Promocja trwa od 01.11.2020 do 31.12.2020, do godziny 23:59.

3.3. Niniejsza Promocja skierowana jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b).


IV. Udział w Promocji

4.1. Udział w Promocji następuje po uprzednim kontakcie z naszym biurem obsługi klienta, w korespondencji e-mail: biuro@esprzedaz.com lub telefonicznie +48 799355450 i zgłoszeniu chęci skorzystania z promocji, po wcześniejszym przedłużeniu abonamentu usługi Sellasist o dowolny czas.


V. Dane osobowe

5.1. Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego Promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Promocji samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania, jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.


VI. Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

6.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia niniejszej Promocji.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksy cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania niniejszego Promocji oraz 30 dni po jego zakończeniu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://esprzedaz.com/promocja-integracji-rekman-w-sellasistpl w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar