Content
Netgraf CMS

Regulamin Promocji - Promocyjne doładowanie portfela na Cyber Monday 2023

REGULAMIN PROMOCJI

"Promocyjne doładowanie portfela na Cyber Monday 2023"

Przedłuż abonament Sellingo na co najmniej rok w dniach 20-27 listopada 2023 roku, a otrzymasz dodatkowy miesiąc gratis do abonamentu oraz jego równowartość w postaci doładowania do portfela Twojego konta.


I. Definicje

1.1. W niniejszym Regulaminie terminom wymienionym poniżej nadaje się następujące znaczenie:

a) Organizator - Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com (dalej jako: „Organizator”).

b) Uczestnik - Promocja adresowana jest do osób pełnoletnich. Osoba, która spełnia określone w niniejszym regulaminie poniższe warunki:
- zarejestrowała usługę Sellingo.pl przed rozpoczęciem lub w trakcie trwania niniejszej promocji;
- przedłużyła usługę Sellingo.pl w trakcie trwania niniejszej promocji na co najmniej rok;

c) Sellingo, sklep Sellingo, usługa Sellingo.pl - Internetowy sklep abonamentowy w oprogramowaniu Sellingo, który można założyć/zarejestrować na stronie https://sellingo.pl

d) Pakiet abonamentowy - Jeden z planów abonamentowych opisanych na stronie https://sellingo.pl/plany-abonamentowe


II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa reguły i czas trwania Promocji.

2.2. Zasady korzystania z usług esprzedaz.com, świadczonych przez Organizatora, określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie: https://esprzedaz.com/regulamin

2.3. Promocja pozwala otrzymać dodatkową, darmową kwotę doładowania do portfela usług eSprzedaż w kwocie równej wartości jednego miesiąca abonamentowego wg. wybranego i przedłużonego Pakietu abonamentowego usługi Sellingo.pl.

 

Przykład: Jeżeli Uczestnik promocji przedłuży usługę Sellingo w pakiecie Start o co najmniej rok, oprócz dodatkowego miesiąca do abonamentu, otrzyma on równowartość jego ceny w postaci doładowania do portfela w kwocie 69 zł netto. Kwotę doładowania będzie mógł wykorzystać na dowolną usługę w ramach usług eSprzedaż tj. Sellingo.pl; Sellasist.pl; Sendego.pl; Opłacić Domenę lub Serwer.

2.4. Promocyjne doładowanie oznaczone w historii wpłat jako "Promocyjne doładowanie" nie może zostać wypłacone w postaci gotówkowego zwrotu z portfela, ani zostać uwzględnione na korekcie faktury.


III. Dostępność Promocji

3.1. Niniejsza Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3.2. Promocja trwa od 20.11.2023 do 27.11.2023, do godziny 23:59.

3.3. Niniejsza Promocja skierowana jest do Uczestników opisanych w Definicjach niniejszego regulaminu. patrz. I. pkt 1.1. b).


IV. Udział w Promocji

4.1. Udział w Promocji następuje automatycznie, w momencie przedłużenia abonamentu usługi Sellingo o co najmniej 12 miesięcy, w trakcie trwania promocji.


V. Dane osobowe

5.1. Organizatorem promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com.

5.2. Administratorem danych osobowych wykorzystanych na potrzeby niniejszego Promocji jest Łukasz Sadłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grupa eSprzedaż Łukasz Sadłowski, Netgraf wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Trawiasta 58, 04-607 Warszawa, NIP: 8221990318, REGON: 141965490 oraz adres poczty elektronicznej: biuro@esprzedaz.com. Dane osobowe w zakresie: telefon kontaktowy, adres e-mail będą przetwarzane przez Organizatora Promocji samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w celach marketingowych. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, poprawiania, jak i prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania z zastrzeżeniem, iż zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora uniemożliwia uczestnictwo w niniejszej Promocji.


VI. Postanowienia końcowe

6.1. Uczestnik korzystający z Promocji oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz zapewnia, iż spełnia wszystkie niezbędne warunki uczestnictwa.

6.2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia niniejszej Promocji.

6.3. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 ze zm.).

6.5. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz U. z 2009 r, Nr 201, poz.1540).

6.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w okresie obowiązywania Promocji oraz 30 dni po jego zakończeniu, do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://esprzedaz.com/regulamin-promocji-promocyjne-doladowanie-portfela-na-cyber-monday-2023 w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

6.7. Regulamin wchodzi w życie 20.11.2023.

Dołącz do Newslettera

Bądź na bieżąco

zapisz sie do newslettera

Zdobywaj informacje o nowościach i bądź na bieżąco z naszymi promocjami! Nasz newsletter jest zupełnie bezpłatny i informujemy w nim jedynie o najważniejszych sprawach dot. sprzedaży internetowej.

Kontakt
  • telefon: 799 355 450
facebook youtube status webinar